Sata­kun­ta Digi­Health ‑pal­ve­lu­pol­ku

Sata­kun­ta Digi­Health tar­jo­aa tek­no­lo­giay­ri­tyk­sil­le moni­puo­li­ses­ti vaih­toeh­to­ja uusien inno­vaa­tioi­den kehit­tä­mi­seen aina tuot­teen suun­nit­te­lus­ta var­hai­sen vai­heen tes­tauk­siin, asia­kas­tes­tauk­siin ja kau­pal­lis­ta­mi­seen saak­ka.

Toi­min­ta luo sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia pal­ve­lui­den ja toi­min­ta­pro­ses­sien kehit­tä­mi­seen esi­mer­kik­si tie­don jaka­mi­sel­la, tek­no­lo­gia­ko­kei­luil­la, pal­ve­lu­muo­toi­luil­la sekä ter­veys­da­tan tehok­kaam­mal­la hyö­dyn­tä­mi­sel­lä. Yhteis­työl­lä edis­te­tään uusien tek­no­lo­gioi­den hyö­dyn­tä­mis­tä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la.

Satakunta DigiHealth ‑palvelupolku

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giao­saa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen
Tut­ki­mus
Ver­kos­tot ja tie­don­vä­li­tys
Kan­sain­vä­li­set kon­tak­tit ja kump­pa­nuu­det
Tilai­suu­det ja tapah­tu­mat
Opis­ke­li­ja­pro­jek­tit