Pilotit ja kokeilut

 • Insc­rip­ta Oy:n sane­luso­vel­luk­sen tes­taus Sata­sai­raa­lan sisä­tau­ti­po­likli­ni­kal­la
 • Inde­go exos­ke­le­ton ‑käve­ly­ro­bo­tin demo Sata­sai­raa­las­sa, Porin perus­tur­vas­sa, Kun­tou­tus­kes­kus Kan­kaan­pääs­sä ja Ver­ve Poris­sa
 • Kun­tou­tuk­sen tuek­si kehi­tet­tä­vä vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta hyö­dyn­tä­vä demo­so­vel­lus, jon­ka sisäl­tö tuo­te­taan yhteis­työs­sä Fysio­täh­ti Oy:n asian­tun­ti­joi­den kans­sa
 • Menu­mat Oy:n ate­ria­pal­ve­luau­to­maa­tin tes­taus osa­na lähi­hoi­ta­jien sekä työ­elä­män ammat­ti­lais­ten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ope­tus- ja val­men­nus­ko­ko­nai­suut­ta
 • Evon­dos Oy:n lää­keau­to­maa­tin tes­taus osa­na lähi­hoi­ta­jien sekä työ­elä­män ammat­ti­lais­ten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ope­tus- ja val­men­nus­ko­ko­nai­suut­ta
 • Eve­ron Oy:n hoi­ta­ja­kut­su­jär­jes­tel­män, kulun­val­von­nan, ran­nek­kei­den sekä käyt­tö­liit­ty­män ja sovel­luk­sen tes­taus Win­No­van opet­ta­jien ja opis­ke­li­je­li­joi­den kans­sa
 • Pre­dicell Oy:n Ter­vey­den opti­moin­ti ‑pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den tes­taus Kes­ki-Sata­kun­nan ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä, Har­ja­val­las­sa
 • Medi­matt­res Oy:n pai­no­pei­ton ja ASO-pat­jan vai­ku­tus­ten tes­taus Viva­go Move-hyvin­voin­ti­ran­nek­keel­la Atten­do Lato­kar­ta­nos­sa
 • Viva­go Move ‑hyvin­voin­ti­ran­nek­keen tes­taus ADHD-lap­sen unen ja akti­vi­tee­tin arvioin­tiin
 • MeWet-oppi­mi­sym­pä­ris­tön ohjel­moin­ti­pro­jek­ti datan hyö­dyn­tä­mi­seen (käyt­tö­liit­ty­mät)
 • Hyö­ty­pe­lien tes­taus Kuo­ri Oy:n ja Atten­do Lato­kar­ta­non kans­sa
 • Suo­men Kun­tou­tus­vä­li­neet Oy:n eXe­rium ‑peli­tuo­lin tes­taus Sata­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin Antin­kar­ta­nos­sa

Valmennukset

 • Inde­go exos­ke­le­ton ‑käve­ly­ro­bo­tin käy­tön ohjeis­tus ja val­men­nus fysio­te­ra­peu­teil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät neu­ro­lo­gis­ten kun­tou­tu­jien kans­sa
 • Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­val­men­nus Porin perus­tur­van koti­hoi­don hen­ki­lös­töl­le

Tutkimukset

 • Pelien aiheut­ta­mien muu­tos­ten tut­ki­mi­nen EKG:n ja EEG:n avul­la
 • Inde­go exos­ke­le­ton ‑käve­ly­ro­bo­tin käyt­tö, sen vai­ku­tuk­set käve­ly­ky­kyyn ja kun­tou­tu­jien sekä fysio­te­ra­peut­tien käyt­tö­ko­ke­muk­siin, syk­syn 2019 har­joit­te­lu­jak­so