Teknologia työkaverina ‑julkaisu esittelee laajasti teknologioiden yhteiskehittämistä
Satakunta DigiHealth ‑hankkeen julkaisu “Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth ‑ekosysteemissä” kuvaa hankkeen yhteiskehittämisen tuloksia sekä avaa teknologiakehityksen tilannetta.

Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na jul­kai­sus­sa esi­tel­lään kon­kreet­ti­sia demo- ja pilot­tica­se­ja sekä hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vää tut­ki­mus­ta. Jul­kai­sus­sa ääneen pää­se­vät kym­me­net vie­ras­kir­joit­ta­jat yhteis­työ­hank­keis­ta ja ‑orga­ni­saa­tiois­ta. Lisäk­si jul­kai­sus­sa kuul­laan mie­len­kiin­toi­sis­ta ura­ta­ri­nois­ta hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian paris­sa.

Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264

Jul­kai­sus­ta ote­taan myös pai­nos. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut pai­nok­ses­ta, ota yhteyt­tä han­ke­to­teut­ta­jiin.