Hyvinvointidatasta tukea asiakkaiden kuntoutuksen ja terveyden edistämiseen
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessotessa on testattu Predicell Oy:n data-alustaa tehostetussa kotikuntoutustiimissä eli TEKOJA-tiimissä sekä hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimissä. Pilottiin osallistui yli 40 Kessoten asiakasta.

Pre­dicell Oy:n data-alus­ta­pal­ve­lun tavoit­tee­na on tukea asiak­kai­den kun­tout­ta­mis­ta sekä ter­vey­den yllä­pi­tä­mis­tä data­poh­jai­sil­la ennal­taeh­käi­se­vil­lä inter­ven­tioil­la.

Data-alus­taan voi­daan liit­tää hyvin­voin­ti- ja ter­veys­da­taa tuot­ta­via sen­so­rei­ta ja lait­tei­ta. Pilo­tis­sa data­läh­tei­nä hyö­dyn­net­tiin Emfit-vuo­dean­tu­ria, Pola­rin ja Wit­hing­sin ran­nek­kei­ta, veren­pai­ne­mit­ta­ria sekä äly­vaa­kaa. Pre­dicell Oy:n tavoit­tee­na on kehit­tää teko­ä­ly­rat­kai­su, joka tun­nis­taa data­läh­tei­den tuot­ta­mas­ta hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tie­dos­ta poik­kea­mia. Täl­löin asiak­kaan heik­ke­ne­vään ter­vey­den­ti­laan voi­daan rea­goi­da nopeam­min.

Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­da­ta moti­voi­mas­sa asiak­kai­ta

Pal­ve­lun yhteis­ke­hit­tä­mi­nen Kes­so­tes­sa läh­ti liik­keel­le pal­ve­lun tuo­te­ke­hi­tys­ver­sion tes­tauk­ses­ta.
— On ollut hie­noa olla muka­na uuden tek­no­lo­gian kehit­tä­mis­työs­sä. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten kuu­le­mi­nen tuo­te­ke­hi­tys­vai­hees­sa on tär­ke­ää, jot­ta tek­no­lo­gia­pal­ve­luis­ta saa­daan help­po­käyt­töi­siä ja toi­min­ta­var­mo­ja työ­vä­li­nei­tä hen­ki­lö­kun­nal­le. Pre­dicell Oy:n pal­ve­lus­sa esi­mer­kik­si veren­pai­neen ja pai­non seu­ran­ta­da­tan saa­mi­nen tie­tyil­tä poti­las­ryh­mil­tä, kuten sydä­men vajaa­toi­min­taa sai­ras­ta­vil­ta, voi tukea hei­dän hoi­to­pro­ses­si­aan. Monet asiak­kaat voi­si­vat hyö­tyä pit­kä­ai­kai­ses­ta seu­ran­nas­ta, jol­loin muu­tok­set ovat hel­pom­min huo­mat­ta­vis­sa, ker­too koti‑, sai­raa­la- ja hoi­va­pal­ve­lui­den yli­lää­kä­ri Ter­hi Holm­ström Kes­so­tes­ta.

Pal­ve­lun avul­la saa­tiin sel­vil­le esi­mer­kik­si asiak­kai­den uni­val­ve­ryt­min tilan­ne.
— Asiak­kail­le, jot­ka arvioi­vat, että he eivät nuku juu­ri lain­kaan, voi­tiin mit­taus­tie­doil­la osoit­taa todel­li­nen unen mää­rä ja rau­hoit­taa hei­tä. Muu­ta­mat asiak­kaat innos­tui­vat aktii­vi­suu­den lisää­mi­seen. Kokei­lus­sa yllät­ti kui­ten­kin se, kuin­ka vähän ikään­ty­neet liik­ku­vat koto­naan. TEKO­JA-tii­min asiak­kais­ta suu­rin osa on muis­ti­sai­rai­ta. Kokei­lu osoit­ti, että asiak­kail­la pitää olla riit­tä­vän hyvä kog­ni­tii­vi­nen taso, jot­ta he ymmär­tä­vät, mis­tä on kyse, ker­too lähi­hoi­ta­ja Min­na Palo­nen.

Kes­so­ten koti‑, sai­raa­la- ja hoi­va­pal­ve­lui­den yli­lää­kä­ri Ter­hi Holm­ström ja lähi­hoi­ta­ja Min­na Palo­nen ovat olleet lähes alus­ta saak­ka muka­na pal­ve­lun kehit­tä­mi­ses­sä.

Tek­no­lo­gia luo mah­dol­li­suuk­sia pal­ve­lu­pro­ses­sien kehit­tä­mi­seen ja asiak­kai­den moti­voin­tiin.
— Suh­tau­dum­me myön­tei­ses­ti tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­seen osa­na sote-pal­ve­lu­ja. Olem­me saa­neet uju­tet­tua suju­vas­ti tek­no­lo­gian ja data­läh­teet osak­si hyvin­voin­ti- ja ter­veys­val­men­nus­tii­min perus­työ­tä. Pal­ve­lu toi­mii yhte­nä hyvä­nä työ­vä­li­nee­nä asia­kas­työs­sä, sanoo osas­ton­hoi­ta­ja Eeva-Kai­sa Kuusis­to.

Val­men­nuk­ses­sa on tär­ke­ää, että asiak­kaat hah­mot­ta­vat läh­tö­ti­lan­teen­sa ja aktii­vi­suu­ten­sa ja sii­tä on saa­ta­vis­sa doku­men­toi­tua tie­toa.
— Tek­no­lo­gias­ta on tul­lut hyvin­voin­ti- ja ter­veys­val­men­nus­tii­min asiak­kail­le kan­nus­tin ja tär­keä moti­vaat­to­ri liik­ku­mi­sen tuke­mi­seen. Asiak­kaat ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta omas­ta ter­veys- ja hyvin­voin­ti­da­tas­taan. Täs­sä työs­sä on tär­ke­ää, että löy­tyy eri­lai­sia tapo­ja asiak­kai­den moti­voin­tiin, tote­aa fysio­te­ra­peut­ti ja hyte-val­men­ta­ja Mari Jala­va.

Vas­taan­ot­to­käyn­neil­lä hyvin­voin­ti­tie­to­jen poh­jal­ta voi­tiin hel­pos­ti nos­taa eri­lai­sia tee­mo­ja kes­kus­tel­ta­vak­si asiak­kai­den kans­sa.
— Tär­ke­ää oli­si, että tie­to muut­tui­si asiak­kail­la arjen toi­min­nak­si. Osa asiak­kais­ta aras­te­li alkuun lait­tei­den käyt­tä­mis­tä, jot­ta ne eivät rik­kou­tui­si. Uskon, että tek­no­lo­gial­la on mer­kit­tä­vä roo­li tule­vai­suu­des­sa ennal­taeh­käi­se­väs­sä työs­sä. Tek­no­lo­gian avul­la saa­daan pal­jon tie­toa vai­vat­to­mas­ti, ja se tehos­taa työn teke­mis­tä, sum­maa kun­to­hoi­ta­ja ja hyte-val­men­ta­ja Mai­li Vuo­ris­to.

Yhteis­ke­hit­tä­mi­ses­tä vink­ke­jä tuo­te­ke­hi­tyk­seen

- Saim­me pilo­tin myö­tä aivan kehi­tys­työn alku­vai­hees­ta alkaen arvo­kas­ta eri sote-ammat­ti­lais­ten ja lop­pu­käyt­tä­jien palau­tet­ta. Oli erin­omais­ta havai­ta, että mal­lim­me tuot­ti lisä­ar­voa jo päi­väs­tä yksi alkaen sekä ammat­ti­lai­sil­le, mut­ta ennen kaik­kea lop­pu­käyt­tä­jil­le. Uskom­me vah­vas­ti eko­sys­tee­mien ja yhteis­ke­hit­tä­mi­sen voi­maan. Sata­kun­ta Digi­Health ‑pro­jek­ti on hyvä osoi­tus yhteis­työn voi­mas­ta, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Kui­va­lai­nen Pre­dicell Oy:stä.

Aki Kui­va­lai­nen on tyy­ty­väi­nen pilot­ti­pro­jek­tin antiin.

Kokei­lu on osa Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta, jota toteut­ta­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.