Pehmeä robotiikka taipuu hyvinvointialalla moneen — Tervetuloa WinNovaan robottihylje Paro!

”Paro on hyl­je­ro­bot­ti, jon­ka teh­tä­vä­nä on herä­tel­lä ihmis­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja kon­tak­tin otta­mi­seen. Se akti­voi ja antaa virik­kei­tä. Paro lisää elä­män mer­ki­tyksel­li­syy­den tun­net­ta, kos­ka sitä saa hoi­va­ta ja sil­tä saa hoi­vaa. Paro voi myös rau­hoit­taa, ren­tout­taa tai lie­vit­tää ahdis­tu­nei­suu­den tun­net­ta.” (Inno­hoi­va 2022.)

Hank­keen vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä tilat­tiin robo­tiik
kaa täy­den­tä­mään hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giaym­pä­ris­töämme. Opet­ta­jien sydä­men jo aiem­min vie­nyt Paro tilat­tiin muun muas­sa sil­lä perus­teel­la, että Paro-hyl­keel­le on myön­net­ty vuon­na 2021 lää­kin­näl­li­sen lait­teen sta­tus EU:ssa.

Tätä jut­tua kir­joi­tet­taes­sa odot­te­lem­me innos­tunees­ti Paron käyt­töön­ot­toa. Olem­me suun­ni­tel­leet käyttäväm­me Paroa moni­puo­li­ses­ti eri­tyi­ses­ti hyvin­vointia­lan kou­lu­tuk­ses­sa. Hyl­jet­tä pys­tyy hyö­dyn­tä­mään esi­mer­kik­si ikäih­mis­ten, las­ten ja vam­mais­ten kans­sa toi­mit­taes­sa. Toi­vom­me saa­vam­me Paron käyt­tö­kuntoon sel­lai­ses­sa aika­tau­lus­sa, että pie­ni­muo­toi­nen pilotti ehdi­tään toteut­ta­maan ennen hank­keen päät­ty­mis­tä.