WinNovan opiskelijat mukana uusien innovaatioiden kehitystyössä

Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke mah­dol­lis­ti jat­ku­mon Win­No­van hyvin­voin­tia­lan jo aiem­mis­sa tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­sa saa­maan myö­tä­tuu­leen. Kehit­tä­mi­ses­tä ja kehit­ty­mi­ses­tä innos­tu­neet opet­ta­jat tart­tui­vat haas­tei­siin pöhi­näl­lä. Heti hank­keen alus­sa pääs­tiin­kin tut­kai­le­maan bench­mark mer­keis­sä maa­il­maa. Todet­tiin mm. Rans­kan simu­laa­tio­mes­suil­la, että olem­me itse asias­sa jo hyväs­sä nos­tees­sa simu­asioi­den suh­teen! Hank­keen vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä jär­jes­te­tyil­lä Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­suil­la han­ke­ryh­mä pää­si­kin esit­te­le­mään yhtä omis­ta simu­laa­tio­har­joi­tuk­sis­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti mes­suo­sal­lis­tu­jil­le. Lon­toon BETT-mes­suil­la näkö­kul­ma laa­je­ni mm. robo­tii­kan ja etä­pe­da­go­gii­kan suh­teen. Sil­loin jo huo­mat­tiin, että suo­men­kie­lel­lä toi­mi­via sovel­luk­sia kai­vat­tai­siin lisää. Hank­keen lop­pu­vai­hees­sa pää­dyim­me vie­lä raken­ta­maan simu­ko­tiin Google Homen englan­nin­kie­lel­lä toi­mi­van ympä­ris­tön. Se päi­vi­te­tään suo­men­kie­lel­le heti, kun mah­dol­lis­ta. Mai­nio­ta on, että tämän hank­keen lop­pues­sa seu­raa­via on jo tulos­sa ja käyn­nis­sä.

Win­No­va on muka­na useis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa ja tekee yhteis­työ­tä yri­tys­ten sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen pal­ve­lusek­to­rin kans­sa. Näin mah­dol­lis­tuu ajan­ta­sai­nen tie­to hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian rat­kai­suis­ta ja pal­ve­luis­ta. ”Iki­liik­ku­jia” täs­sä ollaan siis — ota roh­keas­ti yhteyt­tä, jos näet mah­dol­li­suuk­sia yhteis­työ­hön!

Toi­min­ta­mal­li yri­tys- ja yhdis­ty­syh­teis­työs­sä on useim­mi­ten nou­da­tel­lut seu­raa­vaa kaa­vaa: Yri­tyk­sen tai yhdis­tyk­sen toi­mi­jat ovat olleet yhtey­des­sä oppi­lai­tok­seem­me ja ker­to­neet mah­dol­li­suu­des­ta teh­dä yhteis­työ­tä kans­saan. Toi­saal­ta myös hank­keen toi­mi­jat ovat kon­tak­toi­neet esi­mer­kik­si mes­suil­la tapaa­mi­aan hen­ki­löi­tä ja tar­jon­neet aktii­vi­ses­ti yhteis­työ­tä. On jär­jes­tet­ty yhteis­työ­pa­la­ve­re­ja — niis­sä on luo­tu toi­min­ta­suun­ni­tel­ma. Hank­keen toi­mi­jat ovat useim­mi­ten kyen­neet upot­ta­maan tar­jot­tua yhteis­työ­tä omiin ope­tus­ta­pah­tu­miin­sa ope­tus­suun­ni­tel­man aset­ta­mis­sa rajois­sa. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä voi mai­ni­ta Sata­kun­nan Sydän­pii­rin, jon­ka mal­lin­ta­man aikuis­ten Verk­ko­pun­ta­ri-kurs­sin luo­mal­le poh­jal­le alet­tiin yhdes­sä kehit­tää nuor­ten vas­taa­vaa elä­män­ta­pa­val­men­nus­poh­jaa. Kai­kes­sa yhteis­työs­sä on pyrit­ty win-win tilan­tee­seen. Yri­tys tai yhdis­tys on saa­nut kehi­tet­tyä tuo­tet­taan palaut­teen ja pilot­tien mah­dol­lis­ta­ma­na ja hyvin­voin­tia­lan opet­ta­jat sekä opis­ke­li­jat ovat pääs­seet mukaan tuo­te­ke­hi­tys­työ­hön avar­taen omaa tie­to­tai­to­aan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta ja sen käy­tös­tä sekä hyö­dyis­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta tule­vai­suu­des­sa. Opis­ke­li­jat ovat saa­neet lisäk­si koke­mus­ta asiois­ta, mit­kä eivät vält­tä­mät­tä ole vie­lä kiin­teäs­ti työ­elä­mäs­sä käy­tös­sä, mut­ta ne ovat tulos­sa käyt­töön. He ovat pääs­seet myös vai­kut­ta­maan uusien inno­vaa­tioi­den kehit­ty­mi­seen. Esi­mer­kik­si Eve­ro­nin hoi­ta­ja­nä­ky­mäs­tä ja Viva­gon OPUS-ympä­ris­tös­tä on annet­tu palau­tet­ta yri­tyk­sil­le.

Opet­ta­jien ohje­nuo­ra­na on tie­tys­ti aina ope­tus­suun­ni­tel­ma, min­kä vii­toit­ta­ma­na tule­via ammat­ti­lai­sia luot­sa­taan koh­ti rau­tais­ta ammat­ti­tai­toa. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kee­seen vai­kut­ti­vat Covi­din luo­mat haas­teet, kuten muil­la­kin toi­mia­loil­la. Tii­vis yhteis­työ esi­mer­kik­si ystä­vä­van­hus­ten koti­käyn­tien mer­keis­sä oli tauo­tet­ta­va lähes kah­dek­si vuo­dek­si eikä bench­mark­kauk­sia juu­ri voi­tu jär­jes­tää. Onnek­si ennen koro­naa hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ken­täl­lä toi­mit­tiin vilk­kaas­ti mm. Dia­kon Pal­ve­lui­den yhteis­työn mah­dol­lis­ta­ma­na ikäih­mis­ten ja lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den kans­sa käy­tän­nös­sä Dia­puis­tos­sa ja Dia­ta­lo­jen yhteis­ti­lois­sa. Osit­tain näis­sä kuviois­sa saa­tu­jen onnis­tu­mi­sien voi­mal­la opet­ta­jat jak­soi­vat miet­tiä vaih­toeh­toi­sia muo­to­ja ikäih­mis­ten ja opis­ke­li­joi­den posi­tii­vi­seen tör­mäyt­tä­mi­seen myös koro­na-aika­na. Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian roo­li ja mer­ki­tys ope­tuk­ses­sa siis  kas­voi enti­ses­tään! Hank­keen toi­met kes­kit­tyi­vät lähi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen (voi­mas­sa ole­vien rajoi­tus­ten sal­li­mis­sa puit­teis­sa) mah­dol­lis­ta­miin osa-aluei­siin — esi­mer­kik­si vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen har­joit­te­le­mi­nen etä­hoi­ta­ja­na oli opis­ke­li­joil­le uut­ta ja tule­vaan työ­elä­mään mai­nios­ti val­mis­ta­vaa.

Hank­kees­sa pääs­tiin val­men­ta­maan myös jo työ­elä­mäs­sä toi­mi­via ammat­ti­lai­sia. Sata­kun­ta Digi­Health mah­dol­lis­ti Win­No­van tii­min Porin kau­pun­gin perus­tur­val­le vetä­mät pilot­ti­kou­lu­tuk­set ja nii­den poh­jal­ta saa­tiin tär­ke­ää tie­toa ja aja­tus­ta jat­koon. Yhteis­työ työ­elä­män toi­mi­joi­den kans­sa on avai­na­se­mas­sa hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian opti­maa­li­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Kai­kil­la meil­lä on sama tavoi­te — lisä­tä tur­val­li­suut­ta ja hyvin­voin­tia sekä asiak­kail­le että työ­elä­män toi­mi­joil­le. Lisäk­si tavoit­tee­na on hel­pot­taa ihmis­ten arkea ja lisä­tä mah­dol­li­suuk­sia aktii­vi­seen elä­mään. Kun kai­ken tämän voi teh­dä vie­lä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, niin hie­noa! Eet­ti­syys on koko tii­mil­le ollut kes­kiös­sä alus­ta asti. Artik­ke­lin alla ole­vas­ta lin­kis­tä voit­kin kur­ka­ta jo hank­keen ensi­met­reil­lä suun­ni­tel­lun ja yhteis­työs­sä koko Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen kans­sa tuo­te­tun videon. Videol­la ole­va asia ei ole van­hen­tu­nut, vaik­ka tek­no­lo­gia ottaa­kin harp­pauk­sia eteen­päin. Voi­kin sanoa, että Win­No­van ajan­ta­sai­sis­sa oppi­mi­sym­pä­ris­töis­sä tule­vai­suu­den ammat­ti­lais­ten tie­to­tai­to kart­tuu lujas­ti ja lem­peäs­ti.

Sata­kun­ta Digi­Healt­hin piir­ros­vi­deos­ta saa hie­nos­ti kuvan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta ja etii­kas­ta sen taus­tal­la.

Alla on link­ki Win­No­va Porin hyvin­voin­tia­lan simu­ko­dis­sa kuvat­tuun tari­nal­li­seen videoon. Video on tuo­tet­tu yhteis­työs­sä HyG­Ge-hank­keen ja hyvin­voin­tia­lan kans­sa. Videol­la näkyy mai­nios­ti hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä ikäih­mis­ten koto­na. Lähi­hoi­ta­jan roo­lis­sa toi­mii videol­la Mari Tyy­ki­lä ja asiak­kaan roo­lis­sa on Sata­kun­ta Digi­Healt­hin ohjaus­ryh­mäs­sä toi­mi­nut Irma Roi­ni­nen. Tutus­tu Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen ikäih­mis­ten koto­na videoon.