Google Home ‑ympäristö älyteknologioiden mahdollisuuksien havainnollistajana

Google Home-sovel­luk­sen käyt­tö perus­tuu Google Assis­tan­tiin, jon­ka avul­la Google Home-kai­u­tin­ta voi ohja­ta puheoh­jauk­sel­la. Google Homen avul­la voi ohja­ta muun muas­sa Chro­mecas­tia, robot­ti-imu­ria, älyk­käi­tä valai­si­mia, ter­mos­taat­te­ja, pis­to­rasioi­ta, luk­ko­ja yms. Google Home pys­tyy vaik­ka­pa sytyt­tä­mään valo­ja, sam­mut­ta­maan radion tai ker­to­maan kel­lon­ajan. Mut­ta jos haluam­me esi­mer­kik­si, että oven avaa­mi­nen sytyt­tää etei­sen valon tai suo­rit­taa eri­lai­sia auto­maa­tioi­ta, niin tar­vit­sem­me SmartT­hings-sovel­lus­ta.

Google Home on ylei­ses­ti ottaen hie­no jär­jes­tel­mä, kos­ka se koko­aa kaik­ki äly­ko­din lait­teet yhden sovel­luk­sen alle. Tähän meil­lä Win­No­vas­sa on lisät­ty Phil­lips Hueen, Xiao­mi homeen ja SmartT­hing­siin pari­te­tut ja lii­te­tyt lait­teet. Tämän jäl­keen kaik­ki nämä lait­teet näky­vät Google Homes­sa. Google avus­ta­ja­na ja kai­ut­ti­me­na toi­mii Google Home Mini. Mobii­li­lait­tee­seen on asen­net­tu näi­den hal­lin­taa var­ten Google Home ‑appli­kaa­tio. Tämän lisäk­si mobii­li­lai­te ja Google Home ‑lait­teet vaa­ti­vat vain lan­gat­to­man ver­kon.

Meil­lä Win­No­va Porin hyvin­voin­tia­lan äly­ko­ti­tes­tiym­pä­ris­tös­sä toi­min­toi­na ovat mm. robot­ti-imu­rin ohjaus, pis­to­rasian ohjaus, äly­va­lot sekä sen­so­rit. Google Homel­la voi hel­pos­ti mää­ri­tel­lä huo­neet ja vali­ta nii­den äly­lait­teet. Esi­mer­kik­si valais­tus­ta voi ohja­ta myös ääneen Google Assis­tan­til­la, tosin ei vie­lä­kään suo­mek­si. Ilman puheoh­jaus­ta­kin Google Home toi­mii näp­pä­rä­nä kes­kuk­se­na kai­kil­le yhteen­so­pi­vil­le lait­teil­le. Täl­lä het­kel­lä Google Homes­sa ohjaus­kie­le­nä toi­mii englan­ti. Suo­men­kie­li­nen ver­sio oli­si käte­vä! Nyt koko Google Homea / assis­tent­tia vai­vaa jon­ki­nas­tei­nen rajoit­tu­nei­suus, jos puhe­li­men käyt­tö­kie­lek­si ja alu­eek­si on ase­tet­tu Suo­mi. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me tule­vai­suu­des­sa naut­tia tämän
tyyp­pi­sis­tä inno­vaa­tiois­ta myös suo­men­kie­li­si­nä! Google Home ‑ympä­ris­tö on mai­nio ja kai­vat­tu lisä hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa moni­puo­li­ses­ti esit­te­le­vään ja hyö­dyn­tä­vään ympä­ris­tööm­me.

Google Home ympäristön älykaiutin