Nuorten hyvinvoinnin verkkokurssin kehittäminen yhdessä Satakunnan Sydänpiirin kanssa

Alku­vuo­des­ta 2021 aloi­tim­me yhteis­työn Sata­kun­nan Sydän­pii­rin kans­sa. Ensim­mäi­ses­sä pala­ve­ris­sa poh­dim­me yhteis­työn mah­dol­li­suuk­sia Sydän­pii­ril­lä ole­van Verk­ko­pun­ta­ri-val­men­nus­toi­min­nan osal­ta. Aikui­sil­le suun­nat­tua verk­ko­val­men­nus­ta Sata­kun­nan Sydän­pii­ri on toteut­ta­nut jo useam­man vuo­den ajan, ja vas­taa­van­lai­sen verk­ko­val­men­nuk­sen kehit­te­ly nuo­ril­le oli aloi­tet­tu­na EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton ja Lea­der Kar­huseu­dun tuel­la Kier­tä­vä Sydän­neu­vo­la ‑hank­kees­sa (2021–2022).

Pala­ve­ris­sa sovim­me yhteis­työs­tä nuo­ril­le suun­na­tun verk­ko­val­men­nuk­sen kehit­tä­mi­ses­sä. Nuor­ten val­men­nus kes­kit­tyi­si laih­dut­ta­mi­sen sijaan koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­nin tuke­mi­seen, edis­tä­mi­seen ja elä­män­ta­paoh­jauk­seen. Kun taas aikuis­ten val­men­nuk­ses­sa ovat olleet pai­noon liit­ty­vät asiat kes­kiös­sä. Aikui­sil­le suun­na­tun val­men­nuk­sen osal­ta tote­sim­me, että sen tie­toi­suut­ta oli­si hyvä jakaa hyvin­voin­tia­lan hen­ki­lös­töl­le.

Yhteis­työ jat­kui niin, että saim­me kai­kil­le Sata­kun­ta Digi­Health ‑tii­mi­läi­sil­le tun­nuk­set aikuis­ten Verk­ko­pun­ta­ri-val­men­nuk­seen. Tutus­tuim­me val­men­nuk­sen toteu­tus­ta­paan ja sisäl­töi­hin. Yksi tii­mis­täm­me suo­rit­ti Verk­ko­pun­ta­ri-kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sen, jot­ta tie­toa val­men­nuk­ses­ta oli­si mah­dol­lis­ta jakaa myös Win­No­van hyvin­voin­nin väel­le.

Sata­kun­nan Sydän­pii­rin saa­tua ensim­mäi­sen ver­sion nuo­ril­le suun­na­tus­ta, elä­män­ta­paoh­jauk­seen kes­kit­ty­väs­tä verk­ko­kurs­sis­ta val­miik­si (Verk­ko­pun­ta­ri Word-press alus­ta), sitä esi­tel­tiin hank­keen kaut­ta yhdel­le oppi­lai­tok­sem­me opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le. Esit­te­lyn tavoit­tee­na oli saa­da ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta nuo­ril­ta kon­kreet­ti­sia aja­tuk­sia sii­tä, mitä hei­dän mie­les­tään nuo­ril­le suun­na­tun elä­män­ta­paoh­jauk­sen pitäi­si sisäl­tää.

Sisäl­lön lisäk­si nuo­ret arvioi­vat myös verk­ko­val­men­nuk­sen visu­aa­lis­ta ilmet­tä sekä itse ohjel­man tek­ni­seen käyt­töön liit­ty­viä asioi­ta. Opis­ke­li­joi­den ryh­mä­töi­nä koos­te­tut palau­teet ja ideoin­nit toi­mi­tet­tiin Sata­kun­nan Sydän­pii­ril­le. Näi­den palaut­tei­den poh­jal­ta Sata­kun­nan Sydän­pii­ri muok­ka­si kesän 2021 aika­na pilo­toi­ta­van ver­sion nuor­ten verk­ko­poh­jai­ses­ta elä­män­ta­paoh­jauk­ses­ta.

Syys­kuus­sa 2021 aloit­ti kak­si ensim­mäi­sen vuo­den lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja­ryh­mää nuor­ten elä­män­ta­paoh­jauk­sen verk­ko­kurs­sin pilo­toi­mi­sen. Sata­kun­nan Sydän­pii­rin pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Johan­na Toi­vo­la kävi ennen aloit­ta­mis­ta esit­te­le­mäs­sä verk­ko­kurs­sin käy­tän­nön opis­ke­li­ja­ryh­mil­le. Tavoit­tee­na pilo­toin­nil­la oli saa­da kon­kreet­tis­ta palau­tet­ta verk­ko­val­men­nuk­sen toi­mi­vuu­des­ta ja sisäl­lös­tä. Opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua 10 vii­kon val­men­nuk­seen kon­kreet­ti­se­na osal­lis­tu­ja­na ja/tai hen­ki­lö­nä, joka arvioi val­men­nus­ta koh­de­ryh­män edus­ta­ja­na. Toi­vo­la oli koko jak­son ajan tavoi­tet­ta­vis­sa mah­dol­li­sis­sa tek­ni­sis­sä ongel­mis­sa.

Opis­ke­li­jat suo­rit­ti­vat verk­ko­kurs­sia itse­näi­ses­ti ja osin mui­hin opin­toi­hin integroi­tu­na. Esi­mer­kik­si apu­vä­li­nei­tä ja tek­no­lo­gi­aa aihei­na sisäl­tä­väs­sä opin­nois­sa opis­ke­li­jat laa­ti­vat 1–3 val­men­nus­vii­kois­ta kir­jal­li­set palau­teet Sata­kun­nan Sydän­pii­ril­le. Muu­toin palau­te annet­tiin kes­kus­tel­len Johan­na Toi­vo­lan kans­sa hänen käy­des­sään tapaa­mas­sa opis­ke­li­joi­ta. Lisäk­si 10 vii­kon verk­ko­to­teu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­jat täyt­ti­vät Sata­kun­nan Sydän­pii­rin laa­ti­man lop­pu­pa­lau­te­ky­se­lyn. Mää­rä­ai­kai­sen val­men­nuk­sen lisäk­si opis­ke­li­joil­la on mate­ri­aa­li käy­tös­sä vuo­den ajan.

Syk­syl­lä 2021 aloi­tet­tiin myös tie­toi­suu­den lisää­mi­nen Win­No­van hyvin­voin­nin väel­le Verk­ko­pun­ta­ri-val­men­nuk­ses­ta. Heil­lä on mah­dol­li­suus tutus­tua val­men­nuk­seen osal­lis­tu­ji­na, jol­loin he ovat muka­na val­men­nuk­ses­sa 10 viik­koa ja mate­ri­aa­lit ovat hen­ki­lö­kun­nan käy­tös­sä vuo­den. Osal­lis­tu­mi­nen val­men­nuk­seen oli alus­sa aktii­vis­ta, mut­ta hii­pui viik­ko­jen kulues­sa.

Sata­kun­nan Sydän­pii­rin kom­men­tit nuor­ten verk­ko­pun­ta­rin kehit­tä­mi­ses­tä

Toi­sen opis­ke­li­ja­ryh­män vii­kois­ta 1–3 anta­ma palau­te oli pää­asial­li­ses­ti posi­tii­vis­ta. Mate­ri­aa­lit koet­tiin pää­osin kiin­nos­ta­vak­si. Teks­tit koet­tiin pituu­del­taan sopi­vik­si, joi­den­kin mie­les­tä lii­an pit­kik­si. Ole­mas­sa ole­vat videot koet­tiin ihan hyvik­si ja lisää videoi­ta toi­vot­tiin. Parin osal­lis­tu­jan mie­les­tä mah­dol­li­suus ohjaus­kes­kus­te­luun oli hyvä. Tek­ni­siä haas­tei­ta oli esi­mer­kik­si kir­jau­tu­mi­seen liit­tyen ja jol­lain oli haas­tei­ta teh­tä­vien löy­tä­mi­ses­sä.

Lop­pu­pa­lau­te­ky­se­lyn vas­taus­ten (n=17) mukaan kah­del­la kol­mes­ta oma tie­tä­mys elin­ta­vois­ta (ravit­se­mus, liik­ku­mi­nen ja lepo) ja/tai tie­tä­mys omis­ta voi­ma­va­rois­ta vah­vis­tui (jok­seen­kin tai täy­sin samaa miel­tä) verk­ko­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­mi­sen aika­na. Kol­man­nes koki hen­ki­lö­koh­tai­sen ohjaus­kes­kus­te­lun hyö­dyl­li­sek­si. Ryh­mä­kes­kus­te­lua ei hyö­dyn­net­ty. Vii­koit­tai­sen tie­to­si­säl­lön sekä teh­tä­vät ja kyse­lyt koki hyö­dyl­li­sek­si rei­lu kak­si kol­mas­osaa vas­taa­jis­ta ja puo­let vas­taa­jis­ta koki­vat link­ki­vin­kit hyö­dyl­li­sek­si.

Jou­lu­kuus­sa 2021 pidet­tiin yhteis­työ­pa­la­ve­ri, jos­sa kes­kus­tel­tiin nuor­ten Verk­ko­pun­ta­rin jat­kon kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Nuo­ril­ta saa­tu palau­te huo­mioi­den, Sata­kun­nan Sydän­pii­rin jat­ka­man sisäl­löl­li­sen kehit­tä­mi­sen lisäk­si, jat­kos­sa voi­si olla suo­si­tel­ta­vaa sisäl­lyt­tää lähi­tu­kea verk­ko-osal­lis­tu­mi­sen tuek­si. Ole­mas­sa ole­vaa mate­ri­aa­lia voi­si jat­kos­sa hyö­dyn­tää myös esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­ta­jan tai kuraat­to­rin työs­sä. Mate­ri­aa­li voi toi­mia myös ohjaa­jan työ­ka­lu­na ja apu­na nuo­ren kans­sa tee­mo­ja käsi­tel­les­sä. Nuor­ten verk­ko-ohjauk­sen kehit­tä­mis­tä on syy­tä jat­kaa edel­leen.

Yhteis­työ sai hyvää näky­vyyt­tä myös ammat­ti­lais­ten paris­sa. Sata­kun­nan Sydän­pii­ri ker­toi Sata­kun­ta Digi­Health ‑yhteis­työs­tä mar­ras­kuus­sa 2021 Sata­kun­nan Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen, Liha­vuus­tut­ki­jat ry:n syys­se­mi­naa­rin ja Digi­taa­li­set rat­kai­sut liha­vuu­den hoi­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin webi­naa­rien puheen­vuo­rois­sa. Lisäk­si nuor­ten elin­ta­paoh­jauk­sen mate­ri­aa­li herät­ti kiin­nos­tus­ta val­ta­kun­nal­li­sis­sa Verk­ko­pun­ta­ri-ohjaa­jien pereh­dy­tyk­sis­sä ja ohjaa­jien tapaa­mi­sis­sa nuor­ten koh­de­ryh­män kans­sa toi­mi­vien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten paris­sa.

Opiskelijaryhmä