Case Everon: kerätyn tiedon hyödyntäminen hoitotyön laadun parantamisessa

Hoi­to­työ on koke­nut mer­kit­tä­viä muu­tok­sia vuo­sien var­rel­la ja elää edel­leen jat­ku­vas­sa mur­rok­ses­sa. Yksi mer­kit­tä­vim­piä muu­tok­sia on ollut hoi­to­työn siir­ty­mi­nen yhä ene­ne­vis­sä mää­rin eri­lai­sis­ta lai­tok­sis­ta asiak­kai­den kotiin. Tämä on tuo­nut vää­jää­mät­tä tar­peen hoi­to­työn mer­kit­tä­väl­le kehi­tyk­sel­le. Osa­na tätä kehi­tys­tä tähän päi­vään on ollut hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian syn­ty­mi­nen ja liit­ty­mi­nen koval­la vauh­dil­la osak­si sekä hoi­to­työn ammat­ti­lais­ten että eri­lais­ten asiak­kai­den arki­päi­vää. Ikäih­mi­sil­lä on nyky­päi­vä­nä myös pal­jon enem­män tie­tout­ta eri­lai­ses­ta tek­no­lo­gias­ta. Yhä useam­mal­la ikäih­mi­sel­lä on äly­pu­he­lin ja tablet­ti. He ovat kiin­nos­tu­neem­pia tek­no­lo­gias­ta kuin aikai­sem­min ja voi­vat olla haluk­kaam­pia oppi­maan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gioi­den tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja nii­den luo­mas­ta mah­dol­li­suu­des­ta elää itse­näi­sem­pää elä­mää.

Hoi­to­työn siir­ty­mi­nen asiak­kai­den kotei­hin on tar­koit­ta­nut myös sitä, että yhä useam­mal­la koto­na asu­val­la ihmi­sel­lä on hoi­don tar­ve lisään­ty­nyt, sil­lä hei­dät esi­mer­kik­si kotiu­te­taan sai­raa­lois­ta nopeam­min toi­men­pi­tei­den jäl­keen ja eri­lai­sia pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kön paik­ko­ja on vähe­ne­väs­sä mää­rin. Tämä tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rai­ta ikäih­mi­siä asuu koto­na pidem­pään kuin ennen koti­hoi­don ja omais­ten tur­vin.

Hoi­ta­jan läs­nä­olo on kui­ten­kin suh­teu­tet­tu­na vuo­ro­kau­den tun­tei­hin vähäi­nen. Esi­mer­kik­si ikäih­mi­nen voi olla koto­na yksin mon­ta tun­tia, jon­ka aika­na koto­na on lisään­ty­nyt ris­ki esi­mer­kik­si eri­lai­sil­le tapa­tur­mil­le. Tämä lisää niin asuk­kai­den tur­vat­to­muu­den tun­net­ta kuin omais­ten huol­ta ikäih­mi­sen pär­jää­mi­ses­tä koto­na.

Hoi­ta­jat koke­vat riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta oman työn­sä teke­mi­ses­tä ja huo­li asiak­kaas­ta on arki­päi­väi­nen puhee­nai­he. Hoi­ta­jat ovat myös huo­lis­saan sii­tä, miten hoi­to­työn laa­tua voi­si paran­taa, kos­ka hoi­ta­jil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta viet­tää fyy­si­ses­ti tai psyyk­ki­ses­ti huo­no­kun­toi­sen asiak­kaan luo­na pit­kiä aiko­ja ja asiak­kaat ovat hyvin suu­ren osan päi­väs­tä yksin koto­na.

Täl­le asial­le on vuo­sien saa­tos­sa tul­lut voi­ma­kas­ta pai­net­ta teh­dä muu­tok­sia. Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia tuo eri­lai­sia rat­kai­su­ja näi­hin haas­tei­siin. Win­No­vas­sa teh­dään tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri­lais­ten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giay­ri­tys­ten kans­sa. Oppi­lai­tok­ses­sam­me Porin Vähä­rau­mal­la on nyky­ai­kai­nen simu­laa­tio-oppi­mi­sym­pä­ris­tö, jos­sa on nel­jä eri­lais­ta simu­laa­tio­luok­kaa. Yksi luo­kis­ta on muo­kat­tu ikäih­mi­sen kodik­si, johon olem­me Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen avul­la hank­ki­neet yri­ty­syh­teis­työn kaut­ta eri­lais­ta hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa.

Yksi yri­tys, jon­ka kans­sa teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä on Eve­ron. Eve­ro­nin pal­ve­lut ovat yksi esi­merk­ki hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta paran­taa asiak­kai­den tur­val­li­suut­ta koto­na sekä lisä­tä hoi­to­työn laa­tua. Eve­ron tar­jo­aa sekä kotei­hin että eri­lai­siin lai­tok­siin jär­jes­tel­män, jol­la koto­na tai lai­tok­ses­sa ole­van asiak­kaan ter­vey­den­ti­laa voi­daan seu­ra­ta tur­va­ran­nek­keen ja kame­ran avul­la.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia on aset­tu­nut jo pysy­väk­si osak­si hoi­to­työ­tä. Sen tar­koi­tuk­se­na ei ole kor­va­ta hoi­ta­jan teke­mää työ­tä, vaan lisä­tä hoi­ta­jien aikaa esi­mer­kik­si läs­nä­oloon ja muu­hun hoi­to­työ­hön.

Eve­ro­nin ja Win­No­van yhteis­työ tuo lisä­ar­voa myös opis­ke­li­joil­lem­me. Yhtei­ses­sä pilo­tis­sa opis­ke­li­jat ana­ly­soi­vat mm. Rau­man Koti­kaa­res­ta saa­tua ikäih­mis­ten ano­ny­mi­soi­tua dataa. Meil­lä on mah­dol­li­suus lisä­tä opis­ke­li­joi­den tie­toi­suut­ta, miten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa voi­daan hyö­dyn­tää “työ­pa­ri­na” hoi­to­työs­sä. Lisäk­si Eve­ron saa palau­tet­ta opis­ke­li­joil­tam­me eri­lai­sis­ta asiois­ta, jot­ka liit­ty­vät esi­mer­kik­si Eve­ro­nin jär­jes­tel­män käyt­töön. Yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus kehit­tää jär­jes­tel­mää saa­man­sa palaut­teen perus­teel­la.

Eve­ro­nin ran­nek­keil­la on mah­dol­lis­ta kerä­tä myös dataa asiak­kai­den hyvin­voin­tiin ja tur­val­li­suu­teen liit­tyen. Data kerään­tyy Eve­ro­nin jär­jes­tel­mään, jos­ta hoi­to­työn ammat­ti­lai­sil­la on mah­dol­li­suus käyt­tää saa­maan­sa dataa asiak­kai­den hoi­don paran­ta­mi­sek­si ja seu­ra­ta asiak­kai­den voin­tia. Olem­me myös saa­neet ano­nyy­miä dataa opis­ke­li­joi­den käyt­töön. Opis­ke­li­joi­den tie­toi­suut­ta on vah­vis­tet­tu sii­tä, miten dataa on mah­dol­lis­ta käyt­tää hoi­to­työn tuke­na ja miten he tul­kit­se­vat sitä niin, että he voi­vat toteut­taa hoi­to­työ­tä parem­min. Dataa voi­daan käyt­tää hyö­dyk­si esi­mer­kik­si asiak­kaan hereil­lä olon tai liik­ku­mi­sen seu­ran­nas­sa päi­vän aika­na. Ver­rat­taes­sa dataa pidem­mäl­tä ajal­ta saa­daan sel­vil­le esi­mer­kik­si
toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta.

Myös omais­ten kan­nal­ta datan kerää­mi­ses­tä ja sen tul­kit­se­mi­ses­ta on hyö­tyä. Omais­ten huo­li lähei­sen koto­na pär­jää­mi­ses­tä lie­vit­tyy. Omai­set voi­vat koh­den­taa aja­tuk­set hyviin asioi­hin lähei­sen­sä kans­sa eikä mureh­ti­mi­seen sii­tä, miten arjes­sa sel­vi­tään ehkä jopa tun­ti tun­nil­ta. Omais­ten ja hoi­to­työn ammat­ti­lais­ten väli­nen yhteis­työ on tär­ke­ää, jot­ta tie­toi­suus hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta tuli­si myös heil­le tutuk­si. Omai­set voi­vat luot­taa hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aan ja sen mer­ki­tyk­seen laa­duk­kaan hoi­to­työn tuke­na, kun sitä osa­taan hyö­dyn­tää oikein.

Tii­viil­lä yhteis­työl­lä eri toi­mi­joi­den kes­ken on vai­ku­tus­ta tule­vai­suu­den lähi­hoi­ta­jien asen­tei­siin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Täl­lä tavoin voim­me olla vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, miten tule­vai­suu­des­sa lähi­hoi­ta­jat ovat tai­ta­via hyö­dyn­tä­mään hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tuot­ta­maa dataa ja otta­maan eri­lai­set lait­teet ja jär­jes­tel­mät roh­keas­ti hal­tuun.