Hyötyliikunnan tehokkuuden monitorointi

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kees­sa pilo­toi­tiin hyö­ty­lii­kun­nan tehok­kuu­den moni­to­roin­tia yhteis­työs­sä Nor­ded Oy:n kans­sa. Aihees­ta on kir­joi­tet­tu artik­ke­li jul­kai­suun Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä. Artik­ke­li on luet­ta­vis­sa koh­das­ta 3.6.4 Esi­merk­ki lii­ke­tie­don hyö­dyn­tä­mi­ses­tä sovel­luk­sis­sa. Hank­keen jul­kai­su löy­tyy osoit­tees­ta https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264