Mittausasetelman kehitys ja pilotointi motorisen aivokuoren ja lihasten välisen kommunikaation monitorointiin kävelyrobotin eri toimintamoodeissa

Hank­kees­sa pereh­dyt­tiin mit­taus­a­se­tel­man kehi­tyk­seen ja pilo­toin­tiin moto­ri­sen aivo­kuo­ren ja lihas­ten väli­sen kom­mu­ni­kaa­tion moni­to­roin­tiin käve­ly­ro­bo­tin eri toi­min­ta­moo­deis­sa. Täs­tä aihees­ta jul­kais­tu artik­ke­li hank­keen Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä ‑jul­kai­sus­sa. Artik­ke­li löy­tyy jul­kai­sus­ta koh­das­ta 3.10.Uudenlaiset mit­ta­rit avuk­si exos­ke­le­ton-kun­tou­tuk­sen vai­ku­tus­ten arvioin­tiin. Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264