Vivagon hyvinvointidata tukee asiakkaan tilanteen arvioimista

Aloi­tim­me yhteis­työ­neu­vot­te­lut Viva­gon kans­sa kevääl­lä 2020, ja Viva­go Domi ‑äly­tur­va­pu­he­li­met saa­pui­vat oppi­lai­tok­seem­me Win­No­vaan Rau­mal­le ja Poriin syk­syl­lä 2020. Domi-tur­va­hä­ly­tin­jär­jes­tel­män käyt­töön vaa­dit­ta­va Vis­ma-ohjel­mis­to asen­net­tiin muu­ta­maan kou­lun tie­to­ko­nee­seen ja kak­si opet­ta­jaa otti lait­teet tes­ti­käyt­töön kotiin­sa. Tämä rat­kai­su oli jär­ke­vä koro­nan aiheut­ta­mien haas­tei­den takia ja lisäk­si opet­ta­jien on tär­ke­ää saa­da oma ymmär­rys lait­teis­tois­ta ennen nii­den ope­tuk­seen ottoa.

Viva­go Domin kerää­män datan ana­ly­soin­ti oli kum­man­kin leh­to­rin mie­les­tä mie­len­kiin­tois­ta. Viva­gon kou­lut­ta­jan ja asian­tun­ti­jan joh­dol­la saa­tiin sel­vil­le tes­tia­na­lyy­sis­tä saa­ta­va infor­maa­tio ja miten sitä on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää lähi­hoi­ta­jan työs­sä. Viva­go Domi ‑äly­tur­va­pu­he­li­met ovat jo käy­tös­sä osas­sa Sata­kun­nan pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä ja tätä taus­taa vas­ten lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den on hyö­dyl­lis­tä oppia lait­teis­to­jen käy­tös­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta jo opis­ke­luai­ka­na.

Kevään 2022 aika­na osa Win­No­va Porin lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat pereh­dy­tet­tiin Viva­go Domin käyt­töön. Rau­mal­la lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat ovat hyö­dyn­tä­neet Viva­go Domia hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giao­pin­nois­sa jo syk­syn 2021 aika­na.

Viva­go-yhteis­työ­hön liit­tyen tii­mim­me opet­ta­jat hyö­dyn­si­vät Viva­gon pereh­dy­tyk­seen kehi­tet­tyä OPUS-oppi­mi­sym­pä­ris­töä. Opis­ke­li­jat tes­ta­si­vat ympä­ris­töä ja sen toi­mi­vuut­ta ja antoi­vat kysei­ses­tä kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lis­ta palau­tet­ta. Saa­dun palaut­teen perus­teel­la Viva­go Oy on kyen­nyt kehit­tä­mään ope­tus­ma­te­ri­aa­le­jaan enti­ses­tään.