Datan keruu- ja analysointialusta MeWet-kodin ympäristössä

Satae­du ja Tam­pe­reen yli­opis­to tuot­ti­vat Proof-of-Concept ‑mal­lin­nuk­sen antu­rei­den tuot­ta­man datan visua­li­soi­tiin MeWet-kodis­sa. Yhteis­työs­tä voi lukea lisää hank­keen lop­pu­jul­kai­sus­ta: Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä. Artik­ke­li löy­tyy koh­das­ta 6.1.4 MeWeT-oppi­mi­sym­pä­ris­tön kehit­tä­mis­tä kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ohjel­mis­to­pro­jek­tis­sa. Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa: https://www.theseus.fi/handle/10024/750903