Hyvinvointiteknologiaa ikäihmisen tueksi
WinNova Porin hyvinvointialan simulaatioympäristössä on kuvattu tarinallinen video ikäihmisen hyvinvointiteknologiaa hyödyntävästä päivästä.

Videos­ta saat käsi­tyk­sen simu­laa­tio­ym­pä­ris­tös­tä ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta, joi­ta hyö­dyn­ne­tään mm. lähi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­ses­sa. Kun hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa osa­taan hyö­dyn­tää ja suun­na­ta oikein, vapau­tuu hoi­ta­jien aikaa aidol­le ja läm­min­hen­ki­sel­le koh­taa­mi­sel­le asiak­kai­den kans­sa. Myös tur­val­li­suus lisään­tyy.

Video on teks­ti­tet­ty englan­nik­si, mut­ta ker­to­ja­ää­ni (Vir­pi Hopea­kan­gas) puhuu suo­mek­si. The video is tex­ted in english, but spo­ken in Fin­nish.

Videol­la esiin­ty­vät:
Hel­vi: Irma Roi­ni­nen
Lähi­hoi­ta­ja: Mari Tyy­ki­lä
Lap­sen­lap­si: Mos­ta­fa Moham­ma­di
Opet­ta­ja: Vir­pi Hopea­kan­gas