Virtuaalilasien ja erilaisten sisältöjen testaukset

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen aika­na tuo­tet­tiin eri­lai­sia sisäl­tö­jä vir­tu­aa­liym­pä­ris­töi­hin ja tes­tat­tiin nii­tä hank­keen koh­de­ryh­mien edus­ta­jien kans­sa. Hank­kees­sa saa­tu­ja koke­muk­sia on koot­tu Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä jul­kai­suun. Jul­kai­su on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264

Aihees­ta voi myös lukea artik­ke­lis­sa Vink­ke­jä sote-alas­ta kiin­nos­tu­neil­le ohjel­mis­ton­ke­hit­tä­jil­le!