Hyvinvointipeli-ideoiden arviointi yhteistyössä Ruosniemen koulun kanssa

Sata­kun­ta Digi­Health -hank­kees­sa hyö­ty­pe­li­ke­hi­tyk­sen asian­tun­ti­jat ovat myös arvioi­neet ja anta­neet palau­tet­ta Ruos­nie­men kou­lun oppi­lai­den hyö­ty­pe­li-ideois­ta. Yhteis­työ koe­taan tär­keä­nä, jot­ta jo var­hai­sel­la iäl­lä avat­tai­siin tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia ja lisät­täi­siin innos­tus­ta nii­den hyö­dyntämi­sek­si.

Aihee­seen voi tutus­tua mm. Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä ‑jul­kai­sun osas­ta kuusi osoit­tees­sa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264