Emfit-liikeanturi unen ja palautumisen mittarina

Emfit-lii­kean­tu­rin hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia esi­tel­lään mm. Tek­no­lo­gia työ­ka­ve­ri­na: yhtei­siä koke­muk­sia hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giois­ta Sata­kun­ta Digi­Health ‑eko­sys­tee­mis­sä ‑jul­kai­sus­sa objek­tii­vi­sia mit­ta­rei­ta käsit­te­le­väs­sä kap­pa­lees­sa osoit­tees­sa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022053039264