Lähihoitajaopiskelijat etäohjaustaitoja opettelemassa Etäpalvelu Helmen Arcticin laitteistolla

Lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat har­joit­te­li­vat kevääl­lä 2020 nyt jo erit­täin mer­kit­tä­vään roo­liin nous­sei­ta etä­oh­jaus­tai­to­ja opet­ta­jan­sa joh­dol­la yri­tys- ja yhdis­ty­syh­teis­työ­tä hyö­dyn­täen. Yhteis­työs­sä oli­vat muka­na Etä­pal­ve­lu Hel­mi ja Sata­kun­nan Omais­hoi­ta­jat.

Alla on esi­merk­ki yhdes­tä lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den ohjaus­ker­ras­ta:

Yhteyk­sien luo­mi­sen Arc­ticin kuva­pu­he­li­mel­la ja nii­den toi­mi­mi­sen tes­taa­mi­sen lisäk­si opis­ke­li­jat sai­vat ohja­ta ennak­koon suun­nit­te­le­man­sa viri­ke­tuo­kiot asiak­kail­le ruu­dun väli­tyk­sel­lä. Muis­te­lu­kort­tien avul­la kes­kus­te­lut­ta­mi­nen (lau­lut, juhan­nus­tai­at, kou­lu­mat­kan pituus ja lem­piai­ne kou­lus­sa) sujui opis­ke­li­joil­ta mai­nios­ti. Jum­pan ohjaus koko poru­kal­le sovel­tu­vin osin onnis­tui ja vii­mei­se­nä ohjel­ma­na ollut ren­tou­tus puol­si myös paik­kaan­sa.

Opis­ke­li­jat kom­men­toi­vat tun­nel­mia heti ensim­mäi­sen etä­oh­jaus­ker­ran jäl­keen:
”Puhees­ta sel­vää saa­mi­nen on haas­teel­lis­ta ja jon­kun ver­ran pät­ki yhteys.”
”Kuvat pomp­pi tyhmästi…se, kuka puhui, niin oli isol­la — oli­si hyvä, että molem­mat / kaik­ki kuvat oli­si­vat yhtä isoi­na rin­nak­kain.”
”Asiak­kaat piti­vät tuo­kios­ta anyway — eli saa­tiin toi­min­taa aikaan etä­nä­kin.”
”Tun­tui ihan hyväl­tä olla äänes­sä.”
”Kiusal­li­sel­ta (eos mik­si).”
”Outoa, jän­nää, ihmeel­lis­tä — eri­lais­ta!”
”Tun­tui oudol­ta, kos­ka tämä on uut­ta.”
”Tun­tui, että asiak­kaat eivät saa sel­vää…”
”Ihan jees.”
”Tun­tui ensin ihan nor­mil­ta, mut­ta kun asia­kas sanoi, ettei kuva toi­mi (oli jämäh­tä­nyt), niin oli tur­haut­ta­vaa…”
”Tun­tu aluk­si jän­näl­tä, mut­ta lop­puun men­nes­sä oli ihan nor­mia jo.”

Kurs­sil­la ohjan­neen opet­ta­jan kom­ment­ti:

Oli mah­ta­vaa näh­dä, miten hyvin opis­ke­li­jat otti­vat haas­teen vas­taan ja heit­täy­tyi­vät ohjauk­seen pie­tee­til­lä. Osal­ta ohjaus etä­nä onnis­tui luon­nik­kaas­ti ja osa taas sel­keäs­ti jou­tui astu­maan epä­mu­ka­vuusa­lu­eel­leen. Etä­oh­jauk­ses­sa vaa­dit­ta­vien asioi­den huo­mioin­ti ja nii­den opet­ta­mi­nen opis­ke­li­joil­le on tär­ke­ää. Me opet­ta­jat olem­me jou­tu­neet itse­kin opet­te­le­maan eri­lais­ta peda­go­giik­kaa etä­tun­tien opet­ta­mi­sen myö­tä. Ikäih­mis­ten suo­pea suh­tau­tu­mi­nen uusiin tes­tat­ta­viin mene­tel­miin ja lait­tei­siin oli upe­aa! Arc­ticin etä­tu­ki toi­mi myös moit­teet­ta.