Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaminen teknologioiden käyttöönotossa ‑webinaari
Tervetuloa Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaminen teknologioiden käyttöönotossa ‑webinaariin 9.5.2022 klo 12.00–15.30!

Tilai­suu­den puheen­vuo­rois­sa tar­kas­tel­laan asiak­kaan näkö­kul­maa ja hyvän asia­kas­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mis­ta. Tilai­suu­den key­no­te-puhu­ja­na toi­mii asia­kas­ko­ke­mus­joh­ta­ja Kirs­ti Laa­sio. Hän käsit­te­lee puheen­vuo­ros­saan arvon ja hyvän koke­muk­sen tuot­ta­mi­ses­ta asiak­kaal­le.

 OHJELMA:
12.00Ter­ve­tu­loa!
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy
Sata­ka­ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Koi­vu­nie­mi, Euran kun­ta,
Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet, ter­vey­den­huol­lon leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
12.05Mil­lai­nen roo­li vies­tin­näl­lä on tek­no­lo­gian käyt­töö­no­tos­sa?
Digi­ta­li­saa­tion ja vies­tin­nän asian­tun­ti­ja, FM Min­na Jaak­ko­la
12.25Tek­no­lo­gian käyt­töön­ot­toa edis­tä­vät ja hidas­ta­vat teki­jät: esi­merk­ki­nä hoi­va­ro­bo­tiik­ka,
Eri­kois­tut­ki­ja, dosent­ti Satu Pek­ka­ri­nen LUT-yli­opis­to
12.45Koke­muk­sia koti­hoi­dos­ta,
Koor­di­noi­va sai­raan­hoi­ta­ja Sari Vait­ti­nen, Rau­man kau­pun­gin koti­hoi­to
Lähi­hoi­ta­ja Sari Neva­la, Porin perus­tur­va
12.55Kysy­myk­set
13.00Saa­vu­tet­ta­vuu­den ABC,
Saa­vu­tet­ta­vuus­asian­tun­ti­ja Ter­hi Man­ni­nen, Näkö­vam­mais­ten liit­to
13.20Etä­ko­ti­hoi­toa kuu­lo­vam­mai­sil­le ikään­ty­neil­le viit­to­ma­kie­lel­lä tul­kat­tu­na,
Han­ke­pääl­lik­kö Tapa­ni Pato­sal­mi, Ete­lä-Savon sote-uudis­tus, Ikään­ty­nei­den tilan­ne­ku­va ‑han­ke
13.40Sano se sel­ko­kie­lel­lä,
Sel­ko­kie­li­koor­di­naat­to­ri Riik­ka Törn­roos, Sata­sai­raa­la
14.00Tau­ko
14.20Miten puhun tek­no­lo­gias­ta asiak­kaal­le ja hänen omai­sil­leen?
Eri­tyis­asian­tun­ti­ja Kai­sa Huuh­ta­nen, Ikä­tek­no­lo­gia­kes­kus, Van­hus- ja lähim­mäis­pal­ve­lun liit­to, VALLI ry
14.40Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­rot
Alue­suun­nit­te­li­ja Mar­ja Taka­la, Var­si­nais-Suo­men ja Sata­kun­nan Muis­ti­luot­si
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Henell, Sata­kun­nan van­hus­neu­vos­to
14.50Key­no­te-puheen­vuo­ro: Asiak­kaal­le arvoa ja hyvä koke­mus,
Asia­kas­ko­ke­mus­joh­ta­ja Kirs­ti Laa­sio
15.25Tilai­suu­den yhteen­ve­to

Tilai­suus on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta 6.5.2022 klo 14.00 men­nes­sä osoit­tees­sa https://www.lyyti.in/onnistunut_asiakaskokemus. Tilai­suu­den osal­lis­tu­mis­link­ki toi­mi­te­taan ennen tilai­suut­ta.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­taa kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.