eXerium-pelituolissa keho toimii peliohjaimena

Yhteis­työ käyn­nis­tyi oppi­lai­tok­ses­sam­me eXe­rium-pelituo­lia val­mis­ta­van yri­tyk­sen kans­sa oppi­lai­tok­sem­me peli­tuo­lin päi­vit­tä­mi­ses­tä. Päi­vit­tä­mi­sen yhtey­des­sä
poh­dim­me, miten oppi­lai­tok­sen kaut­ta oli­si mah­dol­lis­ta
lisä­tä eXe­rium-peli­tuo­lin tie­toi­suut­ta eri­tyi­ses­ti eri­tyisryh­mil­lä Sata­kun­nan alu­eel­la.

Oppi­lai­to­syh­teis­työ esi­mer­kik­si eri kehi­tys­vam­mais
ten pal­ve­lu­ja tuot­ta­viin yksi­köi­hin näh­tiin yhte­nä vaihtoeh­to­na. Suun­ni­tel­mis­sa oli kut­sua kehi­tys­vam­maisia heil­le suun­nat­tui­hin toi­min­nal­li­siin tuo­kioi­hin, jois­sa peli­tuo­lia voi­si kokeil­la esi­mer­kik­si opis­ke­li­jaoh­jauk­sen kaut­ta. Pan­de­mia­ti­lan­ne on kui­ten­kin estä­nyt toi­min­nan kokei­le­mi­sen.

Peli­tuo­li sovel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka pys­ty­vät peli­tuo­lis
sa istu­mal­la siir­tä­mään pai­no­aan eri suun­tiin. Pelaa­minen tapah­tuu istu­ma-asen­nos­sa kehon hal­lin­nan kautta. Hie­no­mo­to­riik­kaa pelaa­mi­ses­sa ei tar­vit­se pys­tyä käyt­tä­mään.

Peli­tuo­li on oppi­lai­tok­sem­me käy­tä­väl­lä kaik­kien
pelat­ta­va­na. Täl­lä taval­la lisääm­me oppi­lai­tok­sem­me opis­ke­li­joi­den tie­toi­suut­ta eXe­rium-peli­tuo­lis­ta.

On hie­noa, että eXe­rium-peli­tuo­li mah­dol­lis­taa
kehon liik­keen kaut­ta pelaa­mi­sen ja samal­la har­jaannut­taa kehon pain­opis­teen siir­tä­mis­tä ja tasa­pai­non hal­lin­taa. Peli­tuo­li mah­dol­lis­taa pelaa­mi­sen myös niil­le, jot­ka eivät voi hie­no­mo­to­riik­kaa vaa­ti­via pele­jä pela­ta, ajat­te­le­vat opis­ke­li­jat.

Opiskelijat testaamassa pelituolin pelejä
Opis­ke­li­jat tes­taa­mas­sa peli­tuo­lin pele­jä.