Hyvinvointiteknologiavalmennus Porin perusturvan työntekijöiden osaamisen vahvistajana

Win­No­van Sata­kun­ta Digi­Health ‑tii­mi val­men­si Porin perus­tur­van 400-vuo­tis­ko­din hen­ki­lös­töä nel­jän eri ilta­päi­vän aika­na kevääl­lä 2020 ja syk­syl­lä 2020. Val­men­net­ta­via oli yhteen­sä seit­se­män.

Val­men­nuk­sis­ta oli sovit­tu Porin perus­tur­van joh­ta­jien kans­sa ja val­men­nuk­set toteu­tet­tiin osit­tain hen­ki­lös­töl­tä haas­tat­te­luin kerät­ty­jen toi­vei­den ja tie­to­jen poh­jal­ta. Haas­tat­te­lut oli toteu­tet­tu Vir­pi Hopea­kan­kaan toi­mes­ta eril­li­si­nä haas­tat­te­lu­ker­toi­na koti­hoi­don hen­ki­lö­kun­nal­le (vie­rai­lu perus­tur­van Maan­tie­ka­dun toi­mi­pis­tees­sä).

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian monet mah­dol­li­suu­det kiin­nos­ta­vat

Koti­hoi­don lähi­hoi­ta­jat ja sai­raan­hoi­ta­jat oli­vat tyy­ty­väi­siä sii­hen, että val­men­nus jär­jes­tet­tiin toi­min­nal­li­ses­ti ja simu­laa­tio­ym­pä­ris­tön mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­täen. He oli­vat aja­tel­leet tule­van­sa audi­to­rioon luen­nol­le ja yllät­tyi­vät posi­tii­vi­ses­ti. Val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neil­la oli läh­tö­koh­tai­ses­ti myön­tei­nen asen­ne hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa koh­taan, ja he oli­vat sii­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Tämä oli käy­nyt ilmi jo teh­dyis­sä ennak­ko­haas­tat­te­luis­sa. Hoi­ta­jat oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta esi­tel­ty­jen lait­tei­den ja tek­no­lo­gioi­den aiheut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta; he koki­vat haas­teel­li­sek­si sen, mis­tä kysei­siä lait­teis­to­ja saa­tai­siin hei­dän asiak­kail­leen käyt­töön (vrt. huo­li perus­tur­van resurs­seis­ta).

Val­men­nuk­ses­sa esi­tel­ty pien­tek­no­lo­gia koet­tiin rea­lis­ti­sek­si hei­dän asiak­kail­leen (vrt. mak­sut ja han­kin­ta), kun taas esi­mer­kik­si kiin­nos­tus­ta muu­ten herät­tä­neen Evon­dos-lää­keau­to­maa­tin aja­tel­tiin ole­van lii­an kal­lis asiak­kai­den itse ostaa, ja toi­saal­ta perus­tur­van ei näh­ty kovin nopeas­ti läh­te­vän ko. auto­maat­te­ja hank­ki­maan val­men­nuk­ses­sa esi­tel­lyn Euran kun­nan roh­kai­se­vas­ta esi­mer­kis­tä huo­li­mat­ta. Menu­mat ate­ria­pal­ve­lu oli hoi­ta­jil­le ennes­tään tut­tu, samoin kuin Dose Cont­rol (äly­do­set­ti). Näi­den hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gioi­den mah­dol­li­suuk­sis­ta kes­kus­tel­tiin myön­tei­seen säyyyn ja osa poh­ti nii­den suo­mia mah­dol­li­suuk­sia myös omil­le lähei­sil­leen. Oman työ­nan­ta­jan innok­kuu­des­ta panos­taa ko. lait­tei­den han­kin­taan ei oltu var­mo­ja. Val­men­nuk­ses­sa hoi­ta­jat piti­vät simu­laa­tio­har­joit­te­lus­ta. He näki­vät simu­laa­tio­har­joit­tei­den mah­dol­li­suu­det ja mer­ki­tyk­sen myös lähi­hoi­ta­jao­pin­nois­sa.

Myös tai­ka­lat­tias­ta ja ‑sei­näs­tä pidet­tiin, mut­ta ikäih­mis­ten kotei­hin he eivät näh­neet kovin äkkiä näi­tä suh­teel­li­sen arvok­kai­ta lait­tei­ta tule­van. Ehkä pal­ve­lu­ko­tien yhteis­ti­lois­sa oli­si näky­mää näil­le­kin. Viik­ka­rin Val­ka­ma tyyp­pi­sis­sä päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sis­sa kysei­set lait­teet voi­si­vat puol­taa paik­kaan­sa. Perus­tur­van van­hus­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­töl­lä on koke­mus­ta Viva­go-lait­teis­ton (ran­nek­kei­den) käy­tös­tä.

Val­men­nuk­ses­sa esi­tel­tiin myös Eve­ro­nin kame­rayh­tey­den­kin omaa­vaa lait­teis­toa. Kes­kus­te­lua aiheut­ti esi­mer­kik­si puheyh­tey­den tär­keys mah­dol­li­sis­sa kaa­tu­mis­ti­lan­teis­sa (Viva­gol­la on tämä). Kame­rayh­tey­den eet­ti­syyt­tä poh­dit­tiin, ja sitä ei ehdoit­ta koet­tu hyväk­si.

Sekä haas­tat­te­luis­sa että val­men­nuk­ses­sa ilme­ni, että hoi­ta­jat toi­vo­vat uusien tek­no­lo­gioi­den ran­tau­tues­sa mm. seu­raa­via asioi­ta: käyt­töön­ot­to­kou­lu­tus­ta, pereh­dy­tys­tä ja mah­dol­li­ses­ti nimet­tä­vää, resur­soi­tua yhteys­hen­ki­löä, joka vas­taa yllä­pi­dos­ta, päi­vi­tyk­sis­tä ja uusien hen­ki­löi­den kou­lu­tuk­sis­ta.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian onnis­tu­nut hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää hyvää orga­ni­soin­tia

Sys­te­maat­ti­suus ja hyvä orga­ni­soin­ti lait­teis­to­jen ja jär­jes­tel­mien käyt­töö­no­tos­sa ja yli­pää­tään käy­tös­sä on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Ilman päi­vi­tyk­siä ja huol­to­ja tek­niik­ka van­he­nee nopeas­ti. Kal­liit lait­teis­tot oli­si hyvä saa­da mah­dol­li­sim­man tehok­kaa­seen käyt­töön. Tämä vaa­tii sel­ke­ää työn­ku­vaan upot­ta­mis­ta ja resur­soin­tia. Kai­kis­sa orga­ni­saa­tiois­sa näi­den vas­tuu­aluei­den jako on tär­ke­ää, jot­ta hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man pal­jon iloa irti, eikä se aiheut­tai­si ahdis­tus­ta.

Val­men­nus­ten suh­teen oli­si hyvä, että val­men­net­ta­va poruk­ka oli­si suun­ni­tel­luil­la ker­roil­la pai­kal­la run­sas­lu­kui­ses­ti. Koko hen­ki­lös­tö pyrit­täi­siin kou­lut­ta­maan ker­ran (esi­mer­kik­si 2 x 4h ilta­päi­vä). Tii­meis­tä oli­si hyvä vali­ta hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­vas­taa­va, joka kävi­si perus­val­men­nus­ten jäl­keen sään­nöl­li­ses­ti val­men­nuk­sis­sa ja valut­tai­si tuo­reim­mat tie­dot tii­mei­hin­sä.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen ede­tes­sä tämä­kin idea läh­ti toteu­tuk­seen Sata­ka­ti-hank­keen mah­dol­lis­ta­min resurs­sein. Tek­no­lo­gia­vas­taa­via on valit­tu ja asiat ete­ne­vät! Pilot­tim­me oli siis pai­kas­saan todel­la tar­peel­li­nen ja sen tulok­sis­ta poi­ki toteu­tuk­sia käy­tän­töön asti.