Muutoksen johtaminen digitalisoituvassa sote-ympäristössä ‑webinaari
Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen teemoista Muutoksen johtaminen digitalisoituvassa sote-ympäristössä ‑tilaisuuteen 28.4.2022 klo 9.00–11.00!
Tapah­tu­man key­no­te-puheen­vuo­ron pitää joh­ta­juus- ja työ­elä­mä­val­men­ta­ja, tie­to­kir­jai­li­ja, puhu­ja Hel­ka Piri­nen (MBA, FK) tee­mal­la Muu­tos­joh­ta­mi­nen – roh­keus muut­tua ja hyö­dyn­tää digi­ta­li­saa­tio­ta. Tilai­suus jär­jes­te­tään webi­naa­ri­na.
 OHJELMA
09.00Ter­ve­tu­loa!
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy,
Sata­ka­ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Koi­vu­nie­mi, Euran kun­ta,
Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet, ter­vey­den­huol­lon leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
09.10Miten teko­ä­ly ja enna­koin­ti vai­kut­ta­vat koti­hoi­don arkeen?
Kehi­tys­pääl­lik­kö Digi­taa­li­set pal­ve­lut ja asia­kas­oh­jaus Kat­ja Rää­pys­jär­vi, Ekso­te
09.30Hyvin­voin­tia­na­lyy­tik­ko data­stro­fia kesyt­tä­mäs­sä,
Hyvin­voin­tia­na­lyy­tik­ko Min­na Ampio, Sata­sai­raa­la
09.50Teko­ä­ly ja tie­don­ke­räys ter­vey­den­huol­los­sa,
Senior Advi­sor in Arti­ficial Intel­li­gence Jus­si Berg­man, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu
10.10Key­no­te-puheen­vuo­ro: Muu­tos­joh­ta­mi­nen – roh­keus muut­tua ja hyö­dyn­tää digi­ta­li­saa­tio­ta,
Joh­ta­juus- ja työ­elä­mä­val­men­ta­ja Hel­ka Piri­nen
10.50Tilai­suu­den pää­tös

Tilai­suus on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta 27.4.2022 klo 12.00 men­nes­sä osoit­tees­sa https://www.lyyti.in/muutoksen_johtaminen_sotessa. Tilai­suu­den osal­lis­tu­mis­link­ki toi­mi­te­taan ennen tilai­suut­ta.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­taa kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.