Hyvinvointiteknologian tulevaisuuspäivä: Teknologiainnovaatiot uusia mahdollisuuksia avaamassa
Tervetuloa Satakunta DigiHealth ‑hankkeen loppuseminaariin 19.5.2022 klo 8.30–14.00! Luvassa on paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja esimerkkejä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi tapahtumassa pääsee tutustumaan erilaisiin teknologiaratkaisuihin näytteilleasettajien ständeillä.

Tapah­tu­man key­no­te-puheen­vuo­ron pitää Direc­tor, Chro­nic Care Nel­li Såger otsi­kol­la “Itsen­sä joh­ta­mi­nen on tär­keäm­pää kuin iki­nä. Miten onnis­tun sii­nä?”

Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään hybri­di­ti­lai­suu­te­na Tai­ta­ja2022-kil­pai­lun yhtey­des­sä West Aree­nal­la Poris­sa (Met­sä­mie­hen­ka­tu 21).

Tapah­tu­man näyt­teil­lea­set­ta­jil­le luo­daan myös mah­dol­li­suus pitc­ha­ta tek­no­lo­gia­pal­ve­luis­taan stree­min kat­so­jil­le. Näyt­teil­lea­set­ta­jak­si ilmoit­tau­du­taan seu­raa­van lomak­keen kaut­ta: https://www.lyyti.in/loppuseminaari_naytteilleasettajat. Pic­haus­paik­ko­ja on jaos­sa 20 ja ne arvo­taan 13.5.2022 ilmoit­tau­tu­nei­den näyt­teil­lea­set­ta­jien kes­ken.

 OHJELMA:
08.30Ter­ve­tu­loa!
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy
08.40Exos­ke­le­ton, joka istuu sote­lai­sel­le­kin — koke­muk­sia arjes­ta, 
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Lai­ne, Medi­tas Oy
08.55“Can I have more Inde­go-trai­ning?” — expe­riences in pro­vi­ding the pos­si­bi­li­ty to use exos­ke­le­ton with health care pro­vi­ders,
Pro­jek­ti­tut­ki­ja, fysio­te­ra­peut­ti (YAMK) Tai­na Jyrä­kos­ki, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu
09.10Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus ja 360-kuvaus avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia SOTE-ken­täl­lä,
Dosent­ti, tut­ki­jay­li­opet­ta­ja Sari Meri­lam­pi Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu
YTT, eri­kois­tut­ki­ja Jen­ni Huh­ta­sa­lo Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu & pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja Sote-aka­te­mia, Turun yli­opis­to
09.25Win­No­va Porin Hyvin­voin­tia­lan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giaym­pä­ris­tö,
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Vir­pi Hopea­kan­gas, Win­No­va 
09.40Aamu­kah­vi ja näyt­teil­lea­set­ta­jiin tutus­tu­mi­nen (pitc­hauk­set stree­miin)
09.45Myyn­ti­pääl­lik­kö Tero Nuo­ra, Viva­go Oy
09.50Toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ra Teit­ti­nen, Eta­pal­ve­lu Hel­mi
09.55Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Suvi Ran­nik­ko, Evon­dos Oy
10.00Toi­mi­tus­joh­ta­ja San­na Kos­ke­la, Min­dui
10.05Yhteys­pääl­lik­kö Hilk­ka Pent­si­nen, Dose Cont­rol
10.10Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Digiark­ki­teh­ti Arja Ran­ta-aho, Get­ting­Bet­ter Oy
10.15Perus­ta­ja Tuo­mo Pel­to­la, Plain Complex Oy
10.30Mewet-koti hyvin­voin­tek­no­lo­gian oppi­mis-ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­tö­nä,
Ter­vey­den­huol­lon leh­to­ri, Sata­kun­ta Digi­Health ‑hak­keen pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
10.45Pelil­lis­tä­mi­nen hyvin­voin­nin ja tasa-arvon edis­tä­jä­nä,
Kehi­tys­joh­ta­ja Jan­ne Läh­de­kor­pi, Exe­rium
11.00Säh­köi­sel­lä oma­seu­ran­ta­tu­los­ten käsit­te­lyl­lä luo­tet­ta­vuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta hoi­don seu­ran­taan,
Sales Specia­list Päi­vi Kos­ki­nen, Gluco­stra­tus Oy
11.15 Puheen­tun­nis­tus oppii kie­len kuin kie­len – myös ter­vey­den­huol­lon eri­kois­sa­nas­ton,
Joh­ta­ja, avai­na­siak­kaat ja kump­pa­nit Simo Sor­sa­ki­vi, Insc­rip­ta Oy
11.30Lou­nas­tau­ko ja näyt­teil­lea­set­ta­jiin tutus­tu­mi­nen (pitc­hauk­set stree­miin)
11.35Avai­n­asia­kas­pääl­lik­kö Kati Nousiai­nen, Menu­mat Oy
11.40Toi­mi­tus­joh­ta­ja Sam­po Poh­jo­la, Kor­pi Solu­tions Oy
11.45Myyn­ti­pääl­lik­kö Tea Mills, Tam­ro Oyj/Smila
11.50Vies­tin­tä­vas­taa­va Satu Hal­me­la, Met­sä­ko­to Oy, Porukat.fi
11.55Maa­joh­ta­ja Jus­si Haa­pa­ta­lo, Digi­Re­hab Suo­mi
12.00Myyn­ti­pääl­lik­kö Han­na Iisa­lo, Medixi­ne Oy
12.15Digi sitä, data tätä. Mitä sit­te?        
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Kui­va­lai­nen, Pre­dicell Oy
12.30Aivo­jen hyvin­voin­nin monet mit­ta­rit,
Pro­fes­so­ri Tar­mo Lip­ping, Tam­pe­reen yli­opis­to
12.45Tek­no­lo­gia kehit­tyy – Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia myös! — Digi­taa­li­suus, teko­ä­ly ja ana­lyy­sit hoi­ta­jan työ­tä hel­pot­ta­mas­sa,
Tuo­te­joh­ta­ja Tom­mi Lundén, Eve­ron Oy
13.00Key­no­te-puheen­vuo­ro: Itsen­sä joh­ta­mi­nen on tär­keäm­pää kuin iki­nä.
Miten onnis­tun sii­nä?
Direc­tor, Chro­nic Care Nel­li Såger, Bee­Healt­hy
13.35Näyt­teil­lea­set­ta­jiin tutus­tu­mi­nen (pitc­hauk­set stree­miin)
13.35Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lai­ti­nen, SmartGrow Solu­tions Oy
13.40CEO Tei­jo Pöy­hö­nen, WebAi­tio Oy / Vooler.fi
14.00Tilai­suus päät­tyy

Tilai­suus on mak­su­ton. Tapah­tu­maan voi ilmoit­tau­tua osal­lis­tu­jak­si 17.5.2022 klo 14.00 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://www.lyyti.in/Satakunta_DigiHealth_hankkeen_loppuseminaari_4201. Webi­naa­rio­sal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.