Mielen hyvinvointi ja sen monet mittarit
Tervetuloa Mielen hyvinvointi ja sen monet mittarit ‑tilaisuuteen 24.3.2022 klo 12.00–16.00! Tapahtumassa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja aivoterveyden edistämisestä ja mittaamisesta teknologian avulla.

Tilai­suu­den key­no­te-puhu­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gian toh­to­ri, aivo­asian­tun­ti­ja Mona Moi­sa­la tee­mal­la Aivo­jen hyvin­voin­ti moder­nis­sa työym­pä­ris­tös­sä — Miten pitää huol­ta aivois­ta kuor­mi­tuk­sen ja mul­ti­tas­kin­gin kes­kel­lä?

Tapah­tu­ma toteu­te­taan hybri­di­ti­lai­suu­te­na, voit osal­lis­tua tapah­tu­maan pai­kan pääl­lä Porin yli­opis­to­kes­kuk­ses­sa audi­to­rios­sa 126, 1. krs. tai etäyh­teyk­sien pääs­tä.

Tapah­tu­man yhtey­des­sä jär­jes­te­tään tek­no­lo­gia­näyt­te­ly, joka stree­ma­taan myös etä­osal­lis­tu­jil­le.

 OHJELMA
12.00Ter­ve­tu­loa!
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Rei­jo Koi­vu­la, Tam­pe­reen yli­opis­to
12.10Aivo­ter­veys – Aivo­jen toi­min­taan poh­jaa­vat uudet bio­mark­ke­rit,
Käyt­täy­ty­mis­neu­ro­lo­gian tut­ki­musyk­si­kön­joh­ta­ja, dosent­ti Kai­sa Har­ti­kai­nen, Tays
12.35Can tech­no­lo­gy help in the batt­le against demen­tia,
Pro­fes­sor Mark van Gils, Tam­pe­reen yli­opis­to
13.00Uudet tek­no­lo­giat masen­nuk­sen hoi­dos­sa,
Tek­no­lo­gia­joh­ta­ja, psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri Joel Holmén, Recu­ror Oy
Tut­ki­mus­joh­ta­ja, sai­raa­la­fyy­sik­ko, dosent­ti Anu Holm, Recu­ror Oy
13.25Kah­vi­tau­ko ja tek­no­lo­gia­näyt­te­ly
14.00Key­no­te-puheen­vuo­ro: Aivo­jen hyvin­voin­ti moder­nis­sa työym­pä­ris­tös­sä — Miten pitää huol­ta aivois­ta kuor­mi­tuk­sen ja mul­ti­tas­kin­gin kes­kel­lä?
Psy­ko­lo­gian toh­to­ri, aivo­asian­tun­ti­ja Mona Moi­sa­la
14.45Teks­tii­li­poh­jai­nen elekt­ro­niik­ka vie mit­taa­mi­sen labo­ra­to­rios­ta arkiym­pä­ris­töön,
Dosent­ti, yli­opis­to­tut­ki­ja Johan­na Virk­ki, Tam­pe­reen yli­opis­to
15.10Tek­no­lo­gia­näyt­te­ly live­nä ja stree­mis­sä
Juon­ta­jat:
Pro­jek­ti­tut­ki­ja, fysio­te­ra­peut­ti (YAMK) Tai­na Jyrä­kos­ki, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja YTT, eri­kois­tut­ki­ja Jen­ni Huh­ta­sa­lo, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu

— Min­dui — mie­len tau­ko­so­vel­lus:
Asiak­kuus- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Nina Pii­be­mann, Min­dui
— OpenBCI + teks­tii­lie­lekt­ro­dit:
Tut­ki­ja Mus­fequr Rah­man ja tut­ki­mus­a­pu­lai­nen Hen­na Mat­ti­la, Tam­pe­reen
yli­opis­to
— Next­Mind:
Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä San­na Sep­pä, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu
— ENOBIO:
Pro­jek­ti­tut­ki­ja Nina Kart­tu­nen, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu
— MUSE: tutus­tut­ta­va­na pai­kan pääl­lä ole­vil­le
16.00Tilai­suus päät­tyy

Tilai­suus on mak­su­ton. Toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­sia 22.3.2022 klo 14.00 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://www.lyyti.in/mielen_hyvinvointi_ja_mittarit. Tilai­suu­den link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le webi­naa­rio­sal­lis­tu­jil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Tapah­tu­man webi­naa­rio­suu­den toteu­tuk­ses­ta vas­taa Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke ja näyt­te­ly­osuu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä Uudet tek­no­lo­gia­rat­kai­sut aivo­ter­vey­den arvioin­tiin ja seu­ran­taan ‑han­ke.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta toteut­ta­vat Tam­pe­reen yli­opis­to, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Prizz­tech Oy, Satae­du ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat. Uudet tek­no­lo­gia­rat­kai­sut aivo­ter­vey­den arvioin­tiin ja seu­ran­taan ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Tam­pe­reen yli­opis­to ja Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to EAKR-rahoi­tuk­sel­la.