Teknologia työhyvinvointia luomassa ‑webinaari 1.3.2022
Tervetuloa Teknologia työhyvinvointia luomassa ‑webinaariin 1.3.2022 klo 13.00–15.45!

Tilai­suu­des­sa kuul­laan työ­hy­vin­voin­nin näkö­kul­mas­ta tek­no­lo­gioi­den käyt­töö­no­tos­sa huo­mioi­ta­vis­ta asiois­ta sekä sii­tä, miten tek­no­lo­gia voi olla edis­tä­mäs­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tön hyvin­voin­tia.

Webi­naa­rin key­no­te-puhu­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi Ilo­na Rau­ha­la tee­mal­la Onnis­tu muu­tok­ses­sa!

Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet.

 OHJELMA:
13.00Ter­ve­tu­loa!
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy,
Sata­ka­ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Koi­vu­nie­mi, Euran kun­ta,
Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet, ter­vey­den­huol­lon leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
13.10Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian käyt­töön­ot­to sote-ken­täl­lä  – Mitä tulee ottaa huo­mioon?
Nuo­rem­pi tut­ki­ja Rii­ka Sau­rio, LUT-yli­opis­to
13.30Hen­ki­lös­tön palau­tu­mi­sen ja unen mit­taus – mitä ker­too First­beat?  
Työ­hy­vin­suun­nit­te­li­ja Hei­di Leh­to­nen, Sata­sai­raa­la
13.50Kes­ki­te­tyt digi­pal­ve­lut tuo­vat mah­dol­li­suu­den vajaa­kun­tois­ten työs­sä­jat­ka­mi­sel­le,
Pro­jek­ti­vas­taa­va, kehit­tä­mis­koor­di­naat­to­ri Noo­ra Hai­mi, Kym­so­te
14.10Var­hai­sem­mas­sa vara parem­pi – etä­val­men­nus työ­hy­vin­voin­nin tuke­na,
Hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja Anna Kai­sa Oja­la, Turun kau­pun­ki
14.30Tau­ko
14.40Eksos­ke­le­to­nin hyö­dyn­tä­mi­nen työ­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­nas­sa, 
Van­hem­pi tut­ki­ja Satu Mänt­tä­ri, Työ­ter­veys­lai­tos
15.00Key­no­te-puheen­vuo­ro: Onnis­tu muu­tok­ses­sa!
Psy­ko­lo­gi Ilo­na Rau­ha­la
15.30Kes­kus­te­lu ja yhteen­ve­to

Tilai­suus on mak­su­ton. Webi­naa­riin voi ilmoit­tau­tua 28.2.2022 klo 14.00 men­nes­sä osoit­tees­sa https://www.lyyti.in/Teknologia_tyohyvinvointia_luomassa_1637. Tilai­suu­den link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­taa kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.