Vuoden suurin hyvinvointiteknologia-alan tapahtuma esittelee monipuolisesti teknologiatarjontaa
Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään 9.–10.11.2021 verkossa. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma sisältää innostavia asiantuntijapuheenvuoroja, demoja ja haastatteluja, työpajoja ja simulaatioita sekä mielenkiintoisia keskusteluja hyvinvointi- ja terveysteknologiasta, robotiikasta ja tekoälystä.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen tar­koi­tuk­se­na on tuo­da hel­pos­ti esil­le hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gia­tar­jon­taa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le. Tapah­tu­mas­sa kuul­laan­kin yli 70 hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vää puheen­vuo­roa ja esit­te­lyä.

Tapah­tu­ma on herät­tä­nyt pal­jon kiin­nos­tus­ta niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.
— Tie­toa digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den sekä hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen luo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta kai­va­taan sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la. Osal­lis­tu­jia on ilmoit­tau­tu­nut tapah­tu­maan laa­jas­ti ympä­ri Suo­men. Tapah­tu­man eri osioi­hin on tulos­sa mukaan yli 1 100 osal­lis­tu­jaa. Olem­me todel­la kii­tol­li­sia hui­keas­ta ilmoit­tau­tu­nei­den mää­räs­tä, iloit­see Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa Prizz­tec­his­tä.

- Sote-hen­ki­lös­tön lisäk­si eri­tyi­ses­ti opet­ta­jat ovat kiin­nos­tu­nei­ta tapah­tu­mas­ta. Moni opet­ta­ja onkin ilmoit­ta­nut opis­ke­li­ja­ryh­män­sä osal­lis­tu­maan mes­suil­le. Muka­na on esi­mer­kik­si lähihoitaja‑, hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia-asen­ta­ja‑, sairaanhoitaja‑, fysioterapeutti‑, gero­no­mi- ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian (YAMK) opis­ke­li­joi­ta, ker­too leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen haas­tat­te­lut & tek­no­lo­gia­de­mot osioi­den avaa­ji­na toi­mi­vat Sai­raan­hoi­ta­ja­lii­ton ja Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­liit­to SuPer ry:n puheen­joh­ta­jat Nina Hah­te­la ja Sil­ja Paa­vo­la.

Tapah­tu­man key­ote-puheen­vuo­rot pitä­vät Tam­pe­reen yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Jen­ni Huh­ta­sa­lo otsi­kol­la Digi­taa­li­nen tek­no­lo­gia asian­tun­ti­ja­työs­sä ja aivo­tut­ki­ja ja pro­fes­so­ri Min­na Huo­ti­lai­nen otsi­kol­la Tek­no­lo­gi­aa töis­sä – lisää hyvin- vai pahoin­voin­tia?

Myös osallistujat pääsevät aktiivisesti pohtimaan ja suunnittelemaan teknologioiden hyödyntämistä

Tiis­tai­na Sata­ka­ti-han­ke jär­jes­tää Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa koto­na asu­mi­sen tuek­si Sata­kun­nas­sa – miten yhdes­sä eteen­päin? ‑työ­pa­jan ver­kos­sa. Työ­pa­jan tar­koi­tuk­se­na on yhdes­sä miet­tiä, miten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa voi­daan hyö­dyn­tää par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la koti­hoi­dos­sa.

Kes­ki­viik­ko­na hypä­tään tun­te­mat­to­man äärel­le ja mie­ti­tään, miten vaa­te tai huo­ne­ka­lu voi toi­mia käyt­tö­liit­ty­mä­nä osal­li­suu­den lisää­mi­sek­si. TEKOS-tek­no­lo­gial­la osal­li­suut­ta, ver­kos­tol­la vai­kut­ta­vuut­ta ‑hank­keen työ­pa­ja jär­jes­te­tään aidos­sa äly­ko­dis­sa Ulvi­las­sa, jol­loin paik­ka on ideoin­nin kan­nal­ta var­sin hedel­mäl­li­nen ympä­ris­tö.

- Tek­no­lo­gi­sia inno­vaa­tioi­ta rutis­tuk­sen tun­nis­ta­vas­ta kan­kaas­ta eri­lai­siin sen­so­rei­hin ja joh­dot­to­miin rat­kai­sui­hin on jo nyt tar­jol­la, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti aina nämä huip­pui­deat eivät ete­ne käy­tän­nön arkea hel­pot­ta­vik­si rat­kai­suik­si. Vii­me vuo­si­na on kui­ten­kin alet­tu ymmär­tää käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den mer­ki­tys kai­ken­lai­ses­sa suun­nit­te­lus­sa ja par­haim­piin tulok­siin yleen­sä yltää monia­lai­nen suun­nit­te­lu­jouk­ko. Tar­koi­tuk­se­nam­me on kerä­tä pie­ni jouk­ko (10 osal­lis­tu­jaa) yhtei­sen pöy­dän äärel­le, ideoi­maan monia­lai­ses­ti, käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti ja tie­ten­kin ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Mah­ta­vin­ta on pääs­tä täl­lä ker­taa digi­taa­li­sen työ­pöy­dän äärel­tä ihan oikeas­ti ihmis­ten äärel­le! ker­too väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Tii­na Vuo­hi­jo­ki Tam­pe­reen yli­opis­tos­ta.

Kes­ki­vii­kon ilta­päi­vän työ­pa­jas­sa Miten voi­sim­me hyö­dyn­tää teko­äl ja data-ana­ly­tiikkaa kun­tou­tuk­sessa? poh­di­taan mitä ovat data-ana­ly­tiik­ka ja teko­ä­ly ja ideoi­daan, miten nii­den avul­la voi­daan lisä­tä kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuut­ta yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Työ­pa­ja jär­jes­te­tään ver­kos­sa ja sen toteut­taa Ver­kos­to­yh­teis­työl­lä vauh­tia teko­ä­ly­poh­jais­ten vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gioi­den saa­vu­tet­ta­vuu­teen kun­tou­tuk­ses­sa ‑han­ke.

Hyvinvointiteknologiamessujen uutuudet kiinnostavat

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­suil­la jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa kai­kil­le avoi­mia verk­ko­si­mu­laa­tioi­ta. Tiis­tai­na ohjel­mas­sa ole­vat simu­laa­tiot, Digi­taa­li­suu­den mah­dol­li­suu­det osa­na hoi­to­työ­tä ja Asiak­kaan ravit­se­muk­sen toteu­tu­mi­nen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian avul­la koti­hoi­dos­sa, ovat kerän­neet pal­jon ilmoit­tau­tu­mi­sia. Simu­laa­tioi­den toteut­ta­mi­ses­ta vas­taa­vat Satae­dun ja Win­No­van Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen tii­mit.

- Tek­no­lo­gia­de­mot ja haas­tat­te­lut tar­joa­vat kur­kis­tuk­sen perin­tei­sem­pään mes­suoh­jel­maan. Haas­tat­te­lu­jen ohel­la puhu­jat esit­te­le­vät tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jaan käy­tän­nös­sä osal­lis­tu­jil­le, jol­loin tek­no­lo­gian käyt­töä pää­see seu­raa­maan lähel­tä, vaik­ka ver­kos­sa ollaan­kin, kuvaa Holap­pa.

Lisäk­si ver­kos­toi­tu­mis­kah­vi­las­sa on luvas­sa puheen­vuo­ro­jen ohel­la vapaa­ta kes­kus­te­lua ja ver­kos­toi­tu­mis­ta.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: https://hyvinvointiteknologiamessut.fi/

Tapah­tu­ma on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Tapah­tu­man toteut­taa Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, jota rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­ta­vat kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.

TEKOS ‑tek­no­lo­gial­la osal­li­suut­ta, ver­kos­tol­la vai­kut­ta­vuut­ta ja Ver­kos­to­yh­teis­työl­lä vauh­tia teko­ä­ly­poh­jais­ten vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gioi­den saa­vu­tet­ta­vuu­teen kun­tou­tuk­ses­sa ‑hank­kei­ta rahoit­taa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö.