Ilopiste-palvelulla elämyksiä ja hyvinvointia ikäihmisille
WinNovasta lähihoitaja-koulutuksen ikääntyneiden kuntoutujien osaamisalaopiskelijoiden kanssa toteutimme helmi-toukokuun 2021 aikana Ilopiste-verkkomateriaalin käytöstä pilotoinnin omaishoitajien hyvinvoinnin parantamiseksi Etäpalvelu Helmi Oy:n kanssa. Ilopiste-yhteistyössä testasimme, miten etäyhteyksien avulla voidaan tukea omaishoitajien hyvinvointia virtuaalisten elämyksien avulla.  

Opis­ke­li­joil­le pidet­tiin hel­mi­kuus­sa Ilo­pis­te-info, jos­sa heil­le ker­rot­tiin Ilo­pis­teen toi­min­nan tar­koi­tuk­ses­ta ja mitä heil­tä odo­te­taan. Opis­ke­li­jat jaet­tiin pie­niin ryh­miin ja ryh­mät piti­vät vii­koit­tain yhteyt­tä omais­hoi­ta­jaan What­sa­pin video­pu­he­lun kaut­ta tai Team­sin kaut­ta. Opis­ke­li­joi­den ja omais­hoi­ta­jien väli­siä puhe­lui­ta ker­tyi kaik­ki­aan seit­se­män ker­taa. Vii­si omais­hoi­ta­jaa osal­lis­tui Ilo­pis­te­pi­lot­tiin.  

Ensim­mäi­sen puhe­lun aihee­na opis­ke­li­jat kar­toit­ti­vat omais­hoi­ta­jan toi­vei­ta toi­min­nas­ta, min­kä­lai­sia elä­myk­siä he haluai­si­vat vir­tu­aa­li­ses­ti kokea. Lisäk­si opis­ke­li­jat kar­toit­ti­vat min­kä­lai­nen omais­hoi­ta­jan sekä hoi­det­ta­van toi­min­ta­ky­ky on ja onko omais­hoi­ta­jal­la mah­dol­li­suut­ta tai toi­vei­ta, että elä­myk­set oli­si­vat jotain sekä omais­hoi­ta­jan että hoi­det­ta­va yhdes­sä koke­mia. Opis­ke­li­jat otti­vat myös sel­vää, onko omais­hoi­ta­jil­la käy­tös­sä tablet­ti tai tie­to­ko­ne ja miten hyvin he osaa­vat nii­tä käyt­tää. Tär­ke­ää oli, että omais­hoi­ta­jil­la oli oma säh­kö­pos­tio­soi­te. 

Opis­ke­li­jat laa­ti­vat omais­hoi­ta­jien toi­vei­den mukaan vii­koit­tain ohjel­maa Ilo­pis­teen tar­jon­nan mukaan. He ker­toi­vat omais­hoi­ta­jil­le aiheet puhe­li­mes­sa ja ohja­si­vat Ilo­pis­teen käy­tös­sä. 

Omais­hoi­ta­jil­ta pyy­det­tiin lopuk­si palau­tet­ta Ilo­pis­teen käy­tös­tä. He sai­vat ker­toa koke­muk­si­aan Ilo­pis­teen käy­tös­tä, mis­tä piti­vät ja mis­tä eivät. He ker­toi­vat palaut­tees­sa, että Ilo­pis­teen sivus­to oli help­po löy­tää ja sitä oli muka­va käyt­tää. Jot­kin muis­tiin liit­ty­vät muis­ti­pe­lit koet­tiin lii­an hel­poik­si. He oli­vat kokeil­leet kaik­kia Ilo­pis­teen tar­joa­mia elä­myk­siä. Elä­myk­set liit­tyi­vät lii­kun­taan, musiik­kiin, lau­luun, luon­toe­lä­myk­siin sekä muis­ti­har­joi­tuk­siin. Omais­hoi­ta­jat koki­vat elä­myk­sien tuo­van iloa omaan sekä hoi­det­ta­van arkeen var­sin­kin koro­nan aika­na, jol­loin sosi­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen on ollut kovin vähäis­tä. Omais­hoi­ta­jil­le Ilo­pis­te-pilot­tiin osal­lis­tu­mi­nen oli mak­su­ton­ta. Heil­tä kysyt­tiin myös Ilo­pis­teen hin­noit­te­lus­ta ja he koki­vat sen ole­va lii­an kal­lis, jos sii­tä pitäi­si mak­saa itse.  

Kai­ken kaik­ki­aan Ilo­pis­te-pilot­ti koet­tiin mer­ki­tyk­sel­li­sek­si niin opis­ke­li­joi­den kuin omais­hoi­ta­jien näkö­kul­mas­ta. Opis­ke­li­jat oppi­vat uuden kei­non, mil­lä tavoin asiak­kai­den toi­min­ta­ky­kyä voi­daan yllä­pi­tää ja sai­vat vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­hin lisää osaa­mis­ta. Omais­hoi­ta­jat koki­vat myös opis­ke­li­joi­den puhe­lut mie­lek­käik­si ja he odot­ti­vat vii­koit­tai­sia puhe­lui­ta.  

Rapor­tin laa­ti­ja: Han­na Leh­to, Win­No­va