Hyvinvointiteknologiamessut 9.–10.11.2021
Tervetuloa Hyvinvointiteknologiamessuille 9.–10.11.2021 klo 9.00–16.00!  Luvassa on innostavia ja monipuolisia asiantuntijapuheenvuoroja, demoja ja haastatteluja, työpajoja ja simulaatioita sekä mielenkiintoisia keskusteluja sote-alan digitaalisista palveluista, hyvinvointiteknologiasta, robotiikasta ja tekoälystä!

Vuo­den kiin­nos­ta­vin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suus jär­jes­te­tään tänä vuon­na koko­naan ver­kos­sa koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen. Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­sut ovat tar­koi­tet­tu tek­no­lo­giay­ri­tyk­sil­le, sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan joh­dol­le, asian­tun­ti­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le, opet­ta­jil­le ja opis­ke­li­joil­le, tut­ki­joil­le ja kehit­tä­jil­le sekä kai­kil­le aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Koko tapah­tu­ma­si­säl­tö löy­tyy Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen net­ti­si­vuil­ta tapah­tu­ma­päi­vis­tä: https://hyvinvointiteknologiamessut.fi/.

Tapah­tu­ma on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta osoit­tees­sa: https://www.lyyti.in/Hyvinvointiteknologiamessut_2021_7918

Kur­kis­tus ohjel­maan:

Tiis­tai 9.11.2021

 • klo 9.00–16.00 Tek­no­lo­gial­la toi­min­ta­ky­kyä ja tur­vaa ikään­ty­neen arkeen ‑webi­naa­ris­sa kuul­laan tek­no­lo­giois­ta, joi­den avul­la tue­taan eten­kin ikään­ty­nei­den koto­na asu­mis­ta ja pär­jää­mis­tä. Webi­naa­rin key­no­te-puheen­vuo­ros­sa Tam­pe­reen yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Jen­ni Huh­ta­sa­lo puhuu aihees­ta Digi­taa­li­nen tek­no­lo­gia asian­tun­ti­ja­työs­sä.
 • klo 9.00–15.00 Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin vah­vis­ta­mi­nen tek­no­lo­giain­no­vaa­tioil­la ‑tapah­tu­mao­sio esit­te­lee moni­puo­li­ses­ti haas­tat­te­lu­jen ja demo­jen avul­la hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia eten­kin yksi­lön hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen näkö­kul­mis­ta. Tilai­suu­den avaa puheen­joh­ta­ja Nina Hah­te­la, Suo­men sai­raan­hoi­ta­ja­liit­to ry:stä.
 • klo 9.30–10.30 pidet­tä­vän Sata­ka­ti-hank­keen työ­pa­jan Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa koto­na asu­mi­sen tuek­si Sata­kun­nas­sa – miten yhdes­sä eteen­päin? tar­koi­tuk­se­na on yhdes­sä miet­tiä, miten hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa voi­daan hyö­dyn­tää par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la koti­hoi­dos­sa. Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­taa kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.
 • klo 11.00–12.00 Digi­taa­li­suu­den mah­dol­li­suu­det osa­na hoi­to­työ­tä ‑simu­laa­tios­sa paneu­du­taan simu­laa­tio-oppi­mi­sen avul­la digi­taa­li­suu­den tuo­miin mah­dol­li­suuk­siin hoi­to­työs­sä. Tule osak­si simu­laa­tio­ta aktii­vi­sen tark­kai­li­jan roo­lis­sa! Simu­laa­tion jär­jes­tää Satae­dun Sata­kun­ta Digi­Health ‑tii­mi.
 • klo 12.10–13.00 Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen ver­kos­toi­tu­mis­kah­vi­la (Team­sis­sä) tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja sekä mah­dol­lis­taa ver­kos­toi­tu­mi­sen ja vapaan kes­kus­te­lun lou­nas­tauon lomas­sa. Ver­kos­toi­tu­mis­kah­vi­lan jär­jes­tää Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke.
 • klo 13.00–14.00 Asiak­kaan ravit­se­muk­sen toteu­tu­mi­nen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian avul­la koti­hoi­dos­sa ‑simu­laa­tios­sa pereh­dy­tään koti­hoi­don asiak­kaan hoi­ta­mi­seen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gial­la. Tule osak­si simu­laa­tio­ta tutus­tu­maan ja kes­kus­te­le­maan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giao­saa­mi­ses­ta hoi­to­työs­sä! Simu­laa­tion jär­jes­tää Win­No­van Sata­kun­ta Digi­Health ‑tii­mi.

Kes­ki­viik­ko 10.11.2021

 • klo 9.00–16.00 Ter­veys­tek­no­lo­gia diag­no­soin­nin ja hoi­don tuke­na ‑webi­naa­ris­sa kuul­laan moni­puo­li­ses­ti ter­veyt­tä edis­tä­vis­tä tek­no­lo­gia­rat­kai­suis­ta. Webi­naa­rin key­no­te puheen­vuo­ron pitää pro­fes­so­ri ja aivo­tut­ki­ja Min­na Huo­ti­lai­nen otsi­kol­la Tek­no­lo­gi­aa töis­sä – lisää hyvin- vai pahoin­voin­tia?
 • klo 9.00–15.00 Hyvin­voin­tia ja elä­myk­siä tek­no­lo­gial­la ‑tapah­tu­mao­sios­sa tutus­tu­taan haas­tat­te­lu­jen ja tek­no­lo­gia­de­mo­jen kaut­ta mm. nuo­ril­le, koti­hoi­toon ja kehi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­hin suun­nat­tui­hin tek­no­lo­gioi­hin. Tapah­tu­mao­sion avaa puheen­joh­ta­ja Sil­ja Paa­vo­la, Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­liit­to SuPer ry:stä.
 • klo 10.00–11.30 Miten älyk­käät rat­kai­sut voi­si­vat tukea osal­li­suut­ta? ‑työ­pa­jas­sa pää­set tutus­tu­maan, kokei­le­maan ja ideoi­maan, miten äly­vaat­teet, äly­huo­ne­ka­lut ja muut eri­lai­set äly­ko­din rat­kai­sut voi­si­vat tukea arjen osal­li­suut­ta. Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Satae­dun Ulvi­lan Mewet ‑äly­ko­dis­sa. Työ­pa­jan mak­si­mi osal­lis­tu­ja­mää­rä on 10, joten olet­han nopea! Työ­pa­jan jär­jes­tää TEKOS ‑tek­no­lo­gial­la osal­li­suut­ta, ver­kos­tol­la vai­kut­ta­vuut­ta ‑hank­keen asian­tun­ti­jat. Han­ket­ta rahoit­taa Ope­tus ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö.
 • klo 12.10–13.00 Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen ver­kos­toi­tu­mis­kah­vi­la (Team­sis­sä) tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja sekä mah­dol­lis­taa ver­kos­toi­tu­mi­sen ja vapaan kes­kus­te­lun lou­nas­tauon lomas­sa. Ver­kos­toi­tu­mis­kah­vi­lan jär­jes­tää Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke.
 • klo 13.00–14.30 pide­tään Miten voi­sim­me hyö­dyn­tää teko­ä­lyä ja data-ana­ly­tiik­kaa kun­tou­tuk­ses­sa? ‑työ­pa­ja. Mitä on data-ana­ly­tiik­ka? Entä­pä teko­ä­ly? Poh­dim­me ja ideoim­me, miten nii­den avul­la voi­sim­me lisä­tä kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuut­ta yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den. Työ­pa­ja jär­jes­te­tään ver­kos­sa. Työ­pa­jan jär­jes­tää Ver­kos­to­yh­teis­työl­lä vauh­tia teko­ä­ly­poh­jais­ten vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gioi­den saa­vu­tet­ta­vuu­teen kun­tou­tuk­ses­sa ‑hank­keen asian­tun­ti­jat. Han­ket­ta rahoit­taa Ope­tus ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Tapah­tu­man toteut­taa Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, jota rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.