WinNovan tiimin kuulumisia
Satakunta DigiHealth ‑hanke tarjoaa mahdollisuuksia teknologioiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun aidoissa asiakasympäristöissä.

Win­No­van han­ke­tii­mi on onnis­tu­nees­ti suun­ni­tel­lut ja toteut­ta­nut Porin perus­tur­van koti­hoi­don pilot­ti­ryh­män hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian val­men­nuk­sen kevään 2020 ja syk­syn 2020 väli­se­nä aika­na. Val­men­nus­ten saa­man palaut­teen poh­jal­ta todet­tiin, että tar­vet­ta jat­ko­kou­lu­tuk­siin­kin on. Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian saral­la kou­lu­tuk­sia kai­va­taan niin tuo­reil­le val­mis­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le kuin jo amma­tis­sa toi­mi­vil­le työn­te­ki­jöil­le.

Eve­ron Oy Ab hoi­ta­ja­kut­su­jär­jes­tel­mäs­tä (Rau­man Koti­kaa­res­ta) kerä­tyn datan mer­ki­tys­tä käy­tän­nön hoi­to­työs­sä käsit­te­li­vät Van­hus­työn osaa­mi­sa­lao­pis­ke­li­jat osa­na opin­to­jaan. He tuot­ti­vat havain­nois­taan rapor­tin Eve­ro­nil­le. Täs­sä yhteis­työs­sä syk­syl­lä 2020 kul­mi­noi­tui Sata­kun­ta Digi­Healt­hin ydin; Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa kehit­tä­vä yri­tys sai hank­keen kaut­ta pilo­toi­tua tuo­tet­taan ja mah­dol­li­suu­den kehit­tää toi­min­taan­sa saa­dun palaut­teen poh­jal­ta eteen­päin. Yhteis­kun­nal­li­ses­ti kaik­ki hyö­ty­vät, kun opis­ke­li­jat pää­se­vät ajan­ta­sai­sen kehi­tys­työn makuun, yri­tys saa pont­ta jat­ko­ke­hi­tyk­seen ja asiak­kaat (täs­sä tapauk­ses­sa van­hus­työs­sä toi­mi­vat hoi­ta­jat ja van­huk­set) saa­vat naut­tia koh­den­ne­tum­min ja vai­kut­ta­vam­min hoi­to­työn tulok­sis­ta.

Kevääl­lä 2021 toteu­tet­tiin Porin omais­hoi­ta­jien kans­sa Ilo­pis­te-yhteis­työ­tä Etä­pal­ve­lu Hel­men kans­sa sitä orga­ni­soi­den. Opis­ke­li­jat ohja­si­vat kun­tout­ta­van ja vir­kis­tä­vän elä­mys­pal­ve­lun toi­min­to­ja ikään­ty­neil­le. Etä­pal­ve­lu­jen kaut­ta kotiin jär­jes­tet­tä­vät elä­mys­pal­ve­lut luon­nis­tu­vat hyvin ja ajan­hen­keen sopien.

Win­No­van tii­mi vauh­dis­sa! Kuvas­sa vasem­mal­ta simu­laa­tio­pe­da­go­gii­kan asian­tun­ti­jao­pet­ta­ja Han­na Leh­to ja digi­pe­da­go­gii­kan asian­tun­ti­jao­pet­ta­jat Anna-Mari Jär­ve­lä ja Har­riet Haa­vis­to ja etua­lal­la pro­jek­ti­pääl­lik­kö Vir­pi Hopea­kan­gas.

Ensim­mäi­se­nä vuo­te­na Sata­kun­ta Digi­Healt­hin jär­jes­tä­mät Win­No­van joh­dol­la jär­jes­te­tyt Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian live-mes­sut pidet­tiin nyt tois­ta ker­taa ver­kon väli­tyk­sel­lä menes­tyk­sek­kääs­ti yhteis­työ­kump­pa­ni SAMKn ottaes­sa enem­män vas­tuu­ta — tänä vuon­na Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­sut jär­jes­te­tään Satae­dun vetoi­se­na 9–10.11.2021 ver­kos­sa.

Sata­kun­ta Digi­Healt­hin myö­tä Win­No­va on muka­na myös maa­kun­nal­li­sen Test­bed-toi­min­nan orga­ni­soi­mi­ses­sa. Test­bed-ver­kos­to mah­dol­lis­taa opis­ke­li­joi­den osal­lis­ta­mi­sen työ­elä­mä­läh­töi­sil­lä pro­jek­teil­la.

Hank­keen tuo­reim­piin yhteis­työ­ku­vioi­hin lukeu­tuu Sata­kun­nan sydän­pii­rin kans­sa heil­lä kehit­teil­lä ole­van nuo­ril­le suun­nat­ta­van Verk­ko­pun­ta­ri-elin­ta­paoh­jauk­sen reflek­toin­ti.

26.5.2021 ke klo 9–12 han­ke jär­jes­ti Kevätwe­bi­naa­rin ”Hyvin­voin­nin opti­moin­ti tek­no­lo­gian kei­no­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä”. Tapah­tu­man ohjel­ma ja ilmoit­tau­tu­mi­nen osoit­tees­sa: https://satakuntadigihealth.fi/2021/04/28/kevatwebinaari-hyvinvoinnin-optimointi-teknologian-keinoja-hyodyntamalla/

Hyvin­voin­tia­lan simu­laa­tio­ym­pä­ris­töön ja Sata­kun­ta Digi­Health Win­No­van osa­to­teu­tuk­sen toi­min­nas­ta saat oivan ymmär­ryk­sen ohei­sen lin­kin takaa löy­ty­vän tari­nal­lis­ta toteu­tus­ta hyö­dyn­tä­vän videon myö­tä (Video on työs­tet­ty yhdes­sä Win­No­van Porin hyvin­voin­tia­lan ja HyG­Ge-hank­keen kans­sa): https://www.dropbox.com/s/fudwsw6st1gqfho/hyvinvointiteknologian_hyodyntaminen_ikaihmisten_kotona.mp4?dl=0

Koko hank­keen toi­min­taan voit tutus­tua osoit­tees­sa: www.satakuntadigihealth.fi

Lisä­tie­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia yhteis­työ­hön hank­keen paris­sa voit tie­dus­tel­la pro­jek­ti­pääl­lik­kö Vir­pi Hopea­kan­kaal­ta p. 044–455 7726. Hank­keel­le hae­taan jat­koai­kaa ja sen toteu­tues­sa saam­me jat­kaa työs­ken­te­lyä kesän 2022 lop­puun asti.