Digi-HTA tutuksi — mistä on kyse?
Tervetuloa tutustumaan teknologiaratkaisujen Digi-HTA-arviointimenetelmään Satakati ja Satakunta DigiHealth ‑hankkeiden järjestämään keskustelutilaisuuteen ja työpajaan 19.10.2021 klo 13–15!

Digi-HTA on suo­si­tus, jon­ka avul­la ter­vey­den­huol­to saa luo­tet­ta­van ja puo­lu­eet­to­man arvion yri­tyk­sen tuot­teen sovel­tu­vuu­des­ta pää­tök­sen­teon tuek­si. Tilai­suu­des­sa kuul­laan Digi-HTA-arvioin­ti­me­ne­tel­män esit­te­ly sekä pide­tään aihee­seen liit­ty­vä työ­pa­ja, jos­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: Digi-HTA-arvioin­nin osa-alu­eet, tuo­te­ke­hi­tys ja han­kin­ta­pää­tök­set.

Digi-HTA-mene­tel­mään liit­ty­viä kysy­myk­siä voi esit­tää etu­kä­teen ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Tilai­suus jär­jes­te­tään etä­nä.

 OHJELMA:
13:00Ter­ve­tu­loa!
Sata­ka­ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Koi­vu­nie­mi, Euran kun­ta,
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy ja
Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet, ter­vey­den­huol­lon leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
13:05Digi-HTA-arvioin­nit ja suo­si­tuk­set,
Eri­kois­suun­nit­te­li­ja Jari Have­ri­nen, FinCCH­TA, Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri
13:30Ennak­ko­ky­sy­mys­ten käsit­te­ly
13:45Työ­pa­ja
14:40Työ­pa­jan tulok­set
15:00Työ­pa­ja päät­tyy

Toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­sia 18.10.2021 klo 12.00 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://www.lyyti.fi/reg/DigiHTA_tutuksi__mista_on_kyse_5295

Tilai­suu­den link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­ta­vat kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du ja han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.

Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.