Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille Satakunnassa ‑webinaari
Tervetuloa tutustumaan hyvinvointiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin ikäihmisten palveluissa 16.9.2021 klo 9.00–15.00!

Päi­vän aika­na kuul­laan kiin­nos­ta­via asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ro­ja mm. kan­sal­li­sen tek­no­lo­gia­ke­hit­tä­mi­sen tilan­tees­ta sekä käy­tän­nön koke­muk­sis­ta tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä arjes­sa niin ikäih­mis­ten kuin ammat­ti­lais­ten näkö­kul­mas­ta. Webi­naa­ris­sa Sata­ka­ti-han­ke esit­te­lee, miten koko Sata­kun­nan alu­eel­la ote­taan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa käyt­töön koti­hoi­dos­sa ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke puo­les­taan nos­taa esil­le käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa tek­no­lo­gia­tar­jon­taa.

Webi­naa­rin key­no­te-puhu­ja­na toi­mii tie­to­kir­jai­li­ja ja kon­sult­ti Cris­ti­na Anders­son.

Tilai­suu­den jär­jes­tää Sata­ka­ti ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keet.

 OHJELMA:
09.00Ter­ve­tu­loa!
09.15Ter­vei­set val­ta­kun­nal­li­ses­ta KATI-ohjel­mas­ta,
Ohjel­ma­joh­ta­ja Hei­di Ant­ti­la, THL
09.30Sata­ka­ti ‑han­ke päh­ki­nän­kuo­res­sa,
Sata­ka­ti-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Min­na Koi­vu­nie­mi, Euran kun­ta
09.45Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro:
Han­ke­koor­di­naat­to­ri Sari Grön­fors, Kotiin annet­ta­vat pal­ve­lut, Sata­so­te
09.50Kysy­myk­set
10.00Key­no­te: Robot­te­ja ja kvant­tia – ter­vey­den­hoi­don lois­ta­va tule­vai­suus!
Tie­to­kir­jai­li­ja ja kon­sult­ti Cris­ti­na Anders­son, Deve­lor Pro­duc­tions Oy
10.45Tau­ko
11.00Digi­taa­li­suus ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia arjes­sa: case Foi­be­kar­ta­no,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ulla Broms, Dia­ko­nia­sää­tiö Foi­be, Foi­be Oy
12.00Lou­nas
12.30Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tar­joa­mat monet mah­dol­li­suu­det,
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy
12.50Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro:
Leh­to­ri Kris­ta Toi­vo­nen, Satae­du
13.00Etä­nä toi­mi­vat rat­kai­sut ikäih­mis­ten tuke­na,
Vas­taa­va alueoh­jaa­ja Lau­ra Rau­tiai­nen ja vas­taa­va alueoh­jaa­ja Tar­ja Yli­maa, Van­hus­työn kes­kus­liit­to
13.45Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro:
Toi­min­nan­joh­ta­ja Tan­ja Tuk­ki­kos­ki, Sata­kun­nan omais­hoi­ta­jat
14.00Koke­muk­sia hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian käyt­töö­no­tos­ta – Kym­so­ten koti­hoi­to,
Pro­jek­ti­vas­taa­va, kehit­tä­mis­koor­di­naat­to­ri Noo­ra Hai­mi, Kym­so­te
14.30Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro: Koti­hoi­don esi­mies Kir­si Niku­la, Euran kun­ta
14.35Lop­pusa­nat

Tilai­suus on mak­su­ton. Webi­naa­riin voi ilmoit­tau­tua 15.9.2021 klo 15.00 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://www.lyyti.fi/reg/Kotona_asumisen_teknologiat_ikaihmisille_0424 

Tilai­suu­den link­ki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Sata­ka­ti-han­ket­ta toteut­taa kaik­ki Sata­kun­nan kun­nat sekä Satae­du. Han­ket­ta rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö. Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.