Kevätwebinaari tarjosi paljon uutta teknologiatietoa ja monipuolisia keskusteluja
Kevätwebinaari: Hyvinvoinnin optimointi teknologian keinoja hyödyntämällä esitteli 26.5.2021 erilaisia teknologiaratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tapahtumassa pohdittiin monipuolisesti myös teknologian hyödyntämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastosta streemattuun tilaisuuteen ilmoittautui lähes yli 220 osallistujaa.

Autis­mi­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Heis­ka­la esit­te­li tilai­suu­des­sa Autis­mi­sää­tiön koke­muk­sia ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Jo ennen koro­naa tek­no­lo­gi­aa on hyö­dyn­net­ty moni­puo­li­ses­ti yhdes­sä asiak­kai­den kans­sa.
— Esi­mer­kik­si DomaCa­ren asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa osal­lis­ta­van kir­jaa­mi­sen yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Olem­me lisää­mäs­sä tähän päi­vit­täi­sen palaut­teen ja puls­sin. Meil­lä on joka päi­väi­ses­sä käy­tös­sä mm. Yeti-tablet­ti arjen rutii­nien tuke­na ja virik­kee­nä sekä Neu­ro­so­nicin divaa­ni, johon on usein asiak­kai­den kes­kuu­des­sa jopa jonoa. Tule­vai­suu­des­sa esi­mer­kik­si robo­tit tai teko­ä­ly voi­si­vat myös ohja­ta autis­ti­sen hen­ki­lön pois jumi­tus­ti­lan­teis­ta. Äly­kel­lol­la ja sen­so­ri­lait­teil­la voi­si saa­da enna­koi­via sig­naa­le­ja ja mah­dol­lis­taa asiak­kaan tilan­teen pidem­piai­kai­sen seu­ran­nan, visioi Heis­ka­la.

Heis­ka­la ker­too olleen­sa tyy­ty­väi­nen webi­naa­rin antiin.
— Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen jär­jes­tä­mä kevätwe­bi­naa­ri ”Hyvin­voin­nin opti­moin­ti tek­no­lo­gian kei­no­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä” oli piris­tä­vä tapah­tu­ma kes­kel­lä koro­na-arkea. Webi­naa­ri tar­jo­si uusia ja yllät­tä­viä­kin näke­myk­siä tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­seen. Mei­tä kiin­nos­ta­va inhi­mil­li­syys oli vah­vas­ti esil­lä, vaik­ka tek­no­lo­gias­ta puhut­tiin­kin. Empi­ri­aan ja tut­ki­muk­seen perus­tu­vat puheen­vuo­rot oli­vat moni­puo­li­sia ja sopi­van mit­tai­sia. Arvos­tin myös tek­nii­kan toi­mi­vuut­ta sekä napak­kaa ja aika­tau­lun täs­mäl­li­syy­den var­mis­ta­nut­ta puheen­joh­ta­juut­ta, nämä ovat toi­mi­van webi­naa­rin eli­neh­to, kiteyt­tää Heis­ka­la.


Tilai­suu­den juon­ta­ja­na toi­mi Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen Win­No­van pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Vir­pi Hopea­kan­gas SAM­Kin kir­jas­ton stu­dios­ta. Kuva: SAMK/Petra O’Rourke

Webi­naa­ris­sa kuul­tiin myös pori­lai­sen Kun­to­paik­ka HH Oy:n kehit­tä­mäs­tä Koti TV ‑pal­ve­lus­ta. Koti TV on ikäih­mis­ten oma kun­tou­tus- ja pal­ve­lu­ka­na­va. Pal­ve­lun tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä ikään­ty­nei­den fyy­sis­tä ja hen­kis­tä hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä sekä arjen virik­kei­tä etä­oh­jauk­sen avul­la.
— Kana­va tar­jo­aa etä­kun­tou­tus­ta, virik­keel­lis­tä muis­ti­kun­tou­tus­ta, kult­tuu­ria ja ope­tuk­sel­lis­ta sisäl­töä. Kaik­ki ohjel­ma­si­säl­tö tuo­te­taan alan ammat­ti­lais­ten kans­sa. KotiTV Plus ‑ohjel­ma­tal­len­ne­pal­ve­lu tar­jo­aa myös video­tal­len­tei­ta van­hus­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jöi­den käy­tet­tä­väk­si mm. ikäih­mis­ten lii­kun­ta- ja kun­tou­tus­tuo­kioi­den jär­jes­tä­mi­sen tuek­si. Tule­vai­suu­des­sa tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta ikään­ty­neil­le myös digioh­jaus­ta tur­val­li­suu­teen liit­tyen ja ope­tus­ta digi­pal­ve­lui­den käyt­töön, jot­ta ikään­ty­neet pys­tyi­si­vät jat­kos­sa käyt­tä­mään eri­lai­sia lait­tei­ta ja ‑sovel­luk­sia, kuvaa toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Hau­ta­nie­mi Kun­to­paik­ka HH Oy:stä.

- Tapah­tu­ma oli kai­kil­ta osin hie­nos­ti toteu­tet­tu. Näin puhu­ja­na sain kai­ken tar­vit­ta­van infor­maa­tion sel­keäs­ti ja ajois­sa, mitä webi­naa­ris­sa piti ottaa huo­mioon. Yrit­tä­jän näkö­kul­mas­ta oli hie­no tilai­suus pääs­tä ker­to­maan Koti TV:n kon­sep­tis­ta. Kuu­li­ja­kun­nas­sa oli muka­na pal­jon poten­ti­aa­li­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jat­kaa Hau­ta­nie­mi.

Webi­naa­rin sisäl­tö tar­jo­si ammat­ti­lai­sil­le tär­ke­ää tie­toa tek­no­lo­gian kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta

TAM­Kis­sa Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ylem­pää tut­kin­to-ohjel­maa opis­ke­le­va Kir­si Kos­ki­nen seu­ra­si suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la ja innol­la kevätwe­bi­naa­ria.
— Asian­tun­ti­joi­den kat­ta­va ja moni­puo­li­nen kir­jo esit­te­li tuot­tei­taan ja osaa­mis­taan moni­puo­li­ses­ti. Lisäk­si saim­me kuul­la oma­tie­to­va­ran­nos­ta, joka toi­vot­ta­vas­ti kas­vat­ti tun­net­ta­vuut­ta webi­naa­rin myö­tä. Eri­tyi­sen innos­ta­vaa oli näin sosi­aa­lia­lan osaa­ja­na kuun­nel­la Autis­mi­sää­tiön Timo Heis­ka­lan esi­tys­tä, jos­sa esi­tel­tiin kon­kreet­ti­ses­ti Autis­mi­sää­tiön käyt­tä­miä hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian rat­kai­sui­ta. Esi­tys oli todel­la sel­keä ja nime­no­maan kon­kreet­ti­nen. Esi­tyk­sen lopus­sa mai­ni­tut toi­veet ja kehi­ty­si­deat oli­vat lois­ta­va lisä, oli­han webi­naa­ri kui­ten­kin myös mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tu­mi­seen. Toi­vot­ta­vas­ti joku osaa­va taho nii­hin tart­tuu ja alkaa kehit­tä­mään sää­tiön toi­vo­mia rat­kai­sui­ta. Har­mil­li­sen usein, kun puhu­taan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta, kes­ki­ty­tään­kin ter­veys­tek­no­lo­gi­aan, joka taas itsel­le sosi­aa­lia­lan ihmi­se­nä on vie­ras­ta. Siir­ryt­täes­sä tek­no­lo­gian osal­ta ter­vey­den­huol­lon maa­il­maan, oma mie­len­kiin­to­ni lopah­taa, kos­ka en omaa vaa­dit­ta­vaa osaa­mis­ta sil­tä saral­ta. Webi­naa­ris­sa oli kui­ten­kin kes­ki­tyt­ty nime­no­maan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aan, kon­kreet­ti­set hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tuot­teet ja pal­ve­lut ja nii­den esit­te­ly oli­vat webi­naa­rin paras­ta antia. Näis­tä toi­set mie­len­kiin­toi­set esi­mer­kit oli­vat Koti TV sekä Digi­talWells-sovel­lus.

- Käy­tän­nön toteu­tuk­ses­ta täy­tyy antaa plus­saa. Webi­naa­ri koko­nai­suu­des­saan oli toteu­tet­tu hie­nos­ti, luon­te­va juon­ta­ja piti puhu­jat aika­tau­lus­sa ja ohja­si chat­tiin tul­leet kysy­myk­set asian­tun­ti­jal­le. Webi­naa­ri oli tun­nel­mal­taan ren­to ja sitä oli ilo seu­ra­ta. Itsel­tä kun opin­näy­te­työn aihe ja yhteis­työ­ta­ho vie­lä puut­tuu, seu­raan tämän kal­tai­sia webi­naa­re­ja aina sil­lä­kin sil­mäl­lä, jos­ko mie­len­kiin­toi­sia yhteis­työ­ta­ho­ja löy­tyi­si, tote­aa Kos­ki­nen.

Kes­ki-Sata­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Kai­ja Joen­suu pitää webi­naa­rien tar­joa­maa tie­toa tär­keä­nä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten kan­nal­ta.
— Koen, että webi­naa­rit ovat lois­ta­va tuki ammat­ti­lai­sel­le pysyä muka­na kehi­tyk­ses­sä aina­kin teo­rian tasol­la. Koen, että webi­naa­reis­ta on ollut minul­le apua sii­nä mie­les­sä, että näen ja kuu­len esit­te­ly­jä uusis­ta tek­no­lo­giois­ta, joi­hin voin myö­hem­min pereh­tyä parem­min, jos mie­len­kiin­to ja tar­ve herää. Olen jaka­nut tal­len­ne­link­ke­jä työ­ka­ve­reil­le, jot­ta hekin voi­vat tutus­tua esi­tyk­siin vapaa-ajal­laan, jos halua­vat. Tämän­kin webi­naa­rin lin­kin jaan muu­ta­mal­le esi­mie­hel­le, ker­too Joen­suu.

Webi­naa­rin jär­jes­ti Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, jota toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.