Hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset esittäytyivät Yyterin huikeissa maisemissa
Kesäkuun alkupuolella järjestetty Hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset stagella: Teknologiainnovaatioiden rooli soten kehittämisessä ‑webinaari esitteli sote-alalle suunnattuja teknologiaratkaisuja rennossa ja kesäisessä hengessä upeista Virkistyshotelli Yyterin maisemista.

Tilai­suu­des­sa juon­ta­ja, näyt­te­li­jä, mie­len­val­men­ta­ja ja Pelas­ta muis­ti­sai­ras ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Lorenz Back­man haas­tat­te­li tek­no­lo­gia-alan yrit­tä­jiä ja asian­tun­ti­joi­ta eri­lai­sis­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le suun­na­tuis­ta hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gia­rat­kai­suis­ta ja nii­den luo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tapah­tu­ma ilmoit­tau­tui noin 350 aihees­ta kiin­nos­tu­nut­ta osal­lis­tu­jaa ympä­ri Suo­men.

- Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä, että osal­lis­tu­jat ehti­vät hyvin lin­joil­le vie­lä ennen kesä­lo­mien alkua. Tähän men­nes­sä saa­duis­sa palaut­teis­sa kii­tel­tiin moni­puo­li­sia haas­tat­te­lu­ja, juon­ta­jan asian­tun­te­mus­ta ja heit­täy­ty­mis­tä, onnis­tu­nut­ta tapah­tu­ma­kon­sep­tia ja webi­naa­rio­sal­lis­tu­jil­le välit­ty­nyt­tä tun­nel­maa. Moni osal­lis­tu­ja myös poh­ti, miten tek­no­lo­gia­han­kin­to­ja voi­tai­siin edis­tää sote-orga­ni­saa­tiois­sa. Vas­tauk­sis­sa kävi ilmi, että noin 15 orga­ni­saa­tio­ta suun­nit­te­lee tek­no­lo­gia­han­kin­to­ja täl­le vuo­del­le. Webi­naa­rin innoit­ta­ma­na joku tai­si jopa miet­tiä kesä­lo­man suun­nit­te­lua Yyte­riin, iloit­see Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa Prizz­tec­his­tä tapah­tu­man onnis­tu­mi­ses­ta.

Koke­muk­set hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta otet­tiin mie­len­kiin­nol­la vas­taan

Kes­ki-Sata­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä fysio­te­ra­peut­ti­na toi­mi­va Noo­ra Lau­la­jai­nen ker­too tilai­suu­den tar­jon­neen hänel­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian lait­tei­siin ja nii­tä tar­joa­viin yri­tyk­siin. Lau­la­jai­nen koki saa­neen­sa tapah­tu­mas­ta uusia aja­tuk­sia ja vink­ke­jä niin työ­hön kuin Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian YAMK ‑opin­toi­hin TAM­Kis­sa.
— Esi­mie­he­ni tar­jo­si minul­le mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua kysei­seen webi­naa­riin, kos­ka tie­tää minun ole­van kiin­nos­tu­nut hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta. Täl­lai­siin tilai­suuk­siin pitäi­si mie­les­tä­ni saa­da osal­lis­tu­jik­si myös hei­tä, joil­le hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia on vie­ras­ta ja jot­ka mah­dol­li­ses­ti jopa vas­tus­ta­vat tule­via tek­no­lo­gi­aan liit­ty­viä muu­tok­sia työs­sään. Päi­vän aika­na sai nimil­le ja tuot­teil­le kas­vot sekä lyhyen ja yti­mek­kään esit­te­lyn lait­teis­ta ja nii­den käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä ‑koke­muk­sis­ta. Webi­naa­riin osal­lis­tu­mi­nen tar­jo­si minul­le myös mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua ja suun­ni­tel­la / sopia mah­dol­li­sia yhteis­töi­tä joko opin­toi­hi­ni tai työ­hö­ni liit­tyen. Työs­ken­te­len fysio­te­ra­peut­ti­na ikäih­mis­ten paris­sa ja toi­min­ta­ky­vyn ja tasa­pai­non arvio ovat päi­vit­täin työs­sä­ni esil­lä. Opis­ke­li­ja­na koen saa­nee­ni lisää intoa ja ener­gi­aa opin­toi­hi­ni tilai­suu­des­ta. Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia ja lää­kin­näl­li­set lait­teet ovat työ­pai­koil­la vie­lä mel­ko vie­rai­ta käsit­tei­tä ja sik­si nii­den esil­le tuon­ti ja niis­tä puhu­mi­nen ovat mie­les­tä­ni tär­kei­tä. Uskon vah­vas­ti, että lähi­vuo­si­na tul­laan tar­vit­se­maan yhä enem­män ter­veys- ja hyvin­voin­tia­loil­la­kin tek­no­lo­gia osaa­jia, tote­aa Lau­la­jai­nen.

Hami­nan kau­pun­gin hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Anne Koleh­mai­nen näkee eri­lais­ten digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen mer­ki­tyk­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen tär­keä­nä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sen kan­nal­ta eten­kin väes­tön ikään­tyes­sä.
— Webi­naa­ri tar­jo­si minul­le hen­ki­lö­koh­tai­sen kiin­nos­tuk­sen kaut­ta infor­maa­tio­ta jo ole­mas­sa ole­vis­ta tek­no­lo­gia­rat­kai­suis­ta sekä kehit­teil­lä ole­vis­ta. Sisäl­tö loi kat­saus­ta tule­vaan, eten­kin AI-puheen­tun­nis­tus ja Oner­va-bot­ti oli todel­la mie­len­kiin­toi­nen! Kuin myös robo­tiik­ka. Koti­mai­suus näis­sä rat­kai­suis­sa on todel­la iso asia, arvos­tan kor­keal­le suo­ma­lais­ta osaa­mis­ta. Ikään­ty­nei­den kas­va­va osuus väes­tös­tä on huo­le­nai­he eten­kin riit­tä­vien hoi­to­re­surs­sien osal­ta, mut­ta näen val­ta­vaa poten­ti­aa­lia digi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa jo 5 vuo­den pääs­tä. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että mil­lai­sel­ta maa­il­ma näyt­tää 10 vuo­den pääs­tä. Teen par­haa­ni vies­tiäk­se­ni niin oman orga­ni­saa­tion sisäl­lä, ver­kos­to­jen kaut­ta kuin ihan oman koti­kun­nan asuk­kail­le täl­lai­sis­ta tilai­suuk­sis­ta pääs­tä näke­mään ja oppi­maan eri­lai­sia rat­kai­suis­ta. Jonain päi­vä­nä nämä tule­vat ole­maan arkea myös kulut­ta­ja­käy­tös­sä. Mitä tulee vie­lä mak­sut­to­muu­teen ja näin kor­kea­laa­tui­seen toteu­tuk­seen, se on usko­mat­to­man hie­no asia! Toi­voi­sin ihmis­ten kiin­nos­tu­van näis­tä aiheis­ta laa­jem­min­kin, sanoo Koleh­mai­nen.

Uudel­la kon­sep­til­la toteu­tet­tu tapah­tu­ma tar­jo­si laa­jaa näky­vyyt­tä yri­tyk­sil­le

Webi­naa­ris­sa haas­ta­tel­ta­va­na ollut Moti­vi­re Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuuk­ka Nie­mi­nen tote­aa tapah­tu­man mah­dol­lis­ta­neen hybri­di­val­men­nuk­sen esit­te­lyn laa­jal­le osal­lis­tu­ja­jou­kol­le sekä mui­den esiin­ty­jien mie­len­kiin­tois­ten puheen­vuo­ro­jen seu­raa­mi­sen.
— Oli­pa muka­va päi­vä kiin­nos­ta­vien haas­tat­te­lu­jen äärel­lä! Osal­lis­tu­ja­na ja yhte­nä haas­ta­tel­luis­ta viih­dyin koko päi­vän Vir­kis­tys­ho­tel­li Yyte­rin mai­se­ma­kont­to­ris­sa seu­raa­mas­sa webi­naa­ris­ta itseä­ni kiin­nos­ta­via aihei­ta. Mie­les­tä­ni webi­naa­rin toteu­tus­ta­pa täl­lai­se­na kes­kus­te­le­va­na tapah­tu­ma­na oli oival­ta­va ja kiin­nos­ta­va niin haas­ta­tel­ta­va­na kuin webi­naa­rin seu­raa­ja­na­kin. Yyte­riin oli saa­tu raken­net­tua, kii­tos hyvän koko­nai­suu­den ja hui­kean Yyte­rin ympä­ris­tön, lep­poi­sa tun­nel­ma ja läs­nä­olon fii­lis. Juon­ta­ja­na Lorenz oli erin­omai­nen ja sisäl­tö oli mie­len­kiin­toi­nen. Päi­vä mah­dol­lis­ti ohjel­man puo­les­ta ole­maan lin­joil­la koko päi­vän tai otta­maan vain rusi­nat pul­las­ta. Kesäi­nen hyvän­mie­len tapah­tu­ma tar­jo­si Moti­vi­rel­le ja itsel­le­ni muka­van tavan tuo­da osaa­mis­tam­me sekä työ­hy­vin­voin­nin hybri­di­val­men­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja haas­tei­ta esil­le, ker­too Nie­mi­nen tyy­ty­väi­se­nä tapah­tu­ma­päi­väs­tä.

Moti­vi­re Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuuk­ka Nie­mi­nen ker­toi Lorenz Back­ma­nin haas­tat­te­lus­sa työ­ky­kyä tuke­vis­ta val­men­nuk­sis­ta ja mil­lais­ta siir­ty­mi­nen hybri­di­val­men­nuk­siin oli koro­na­pan­de­mian alkaes­sa.

Kelo­sound Oy:lle tapah­tu­ma mah­dol­lis­ti näky­vyyt­tä sosiaali‑, ter­veys- ja hyvin­voin­tia­loil­le sekä sopi­van pai­kan uuden tuo­teo­mi­nai­suu­den jul­kis­tuk­sel­le.
— Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giawe­bi­naa­ri tar­jo­si meil­le hyvän tilai­suu­den jul­kis­taa tuot­teem­me uuden omi­nai­suu­den eli anti­bak­tee­ri­sen pin­noit­teen ter­veys­puo­len asia­kas­kun­nal­le, jol­le tämä uusi tuo­teo­mi­nai­suus on eri­to­ten suun­nat­tu. Tilai­suus myös toi meil­le näky­vyyt­tä enem­män hyvin­voin­ti- ja ter­veys­puo­lel­le, jon­ne toi­vom­me sen avaa­van lisää asiak­kuuk­sia. Näky­vyys täl­lai­sen webi­naa­rin kaut­ta on niin laa­jaa, että olem­me kiin­nos­tu­nei­ta jat­kos­sa­kin ole­maan muka­na vas­taa­vis­sa tapah­tu­mis­sa, ker­too Kelo­sound Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kir­si Iha­lai­nen innois­saan koke­muk­sis­taan.

Juon­ta­ja Lorenz Back­man ja Kelo­sound Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kir­si Iha­lai­nen kuun­te­le­vat Pik­ku-Kelon ääni­maa­il­maa.

Tapah­tu­man jär­jes­ti Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke yhteis­työs­sä Sai­lab-Med­Tech ry:n ja hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tys­ten kans­sa. Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.