Mehmet Aydin kehittää työssään aivosähkökäyrän analyysimenetelmiä
Turkista kotoisin oleva Mehmet Aydin on informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan opiskelija. Hän työskentelee Tampereen yliopiston Porin yksikön data-analytiikan tutkimusryhmässä ja sitä kautta myös Satakunta DigiHealth ‑hankkeessa.

Meh­met Aydin aloit­ti opin­ton­sa Tam­pe­reen yli­opis­ton kam­puk­sel­la ja pää­tyi siir­ty­mään Porin kam­puk­sel­le labo­ra­to­rion sul­keu­dut­tua. Poris­ta löy­tyi mie­len­kiin­toi­nen teh­tä­vä tut­ki­mus­a­pu­lai­se­na ja Aydin aloit­ti työs­ken­te­lyn Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kees­sa maa­lis­kuus­sa 2021. Työs­sään Aydin kehit­tää mm. koe­mit­tauk­sis­sa kerät­tä­vän aivo­säh­kö­käy­rän ana­lyy­si­me­ne­tel­miä.

Taus­tal­taan Aydin on säh­köin­si­nöö­ri, ja hän on työs­ken­nel­lyt aiem­min tut­ki­mus­a­pu­lai­se­na mm. koneop­pi­mi­sen paris­sa. Opin­to­jen pää­ai­neek­si Aydin on valin­nut koneop­pi­mien ja sivuai­neek­si bis­ne­sa­na­ly­tii­kan. Ohjel­moin­ti on Aydi­nil­le uut­ta, mut­ta hän kokee sen ole­van help­poa ja mie­len­kiin­tois­ta. Hän aikoo kir­joit­taa gra­dun­sa pro­jek­tis­ta ensi vuo­den alku­puo­lel­la.

- Haluan oppia ymmär­tä­mään parem­min aivo­sig­naa­lei­hin ja sig­naa­lin­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää teo­ri­aa. Lisäk­si ver­kos­toi­tu­mi­nen alan yri­tys­ten ja ammat­ti­lais­ten kiin­nos­taa, ker­too Aydin työ­hön liit­ty­vis­tä odo­tuk­sis­taan.

Aydin esit­täy­tyy UCPo­rin uusim­mas­sa verk­ko­leh­des­sä ja kuvaa myös reit­ti­ään Poriin opis­ke­lu­jen pariin ja pää­ty­mis­tään tut­ki­mus­a­pu­lai­sek­si.

UCPo­rin artik­ke­li on luet­ta­vis­sa tääl­tä.

Meh­met Aydin toi­mii tut­ki­mus­a­pu­lai­se­na Tam­pe­reen yli­opis­tos­sa ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kees­sa. Kuva: Kat­ri Ant­ti­nen.