Florie tuo uusia mahdollisuuksia asiakkaan unen ja terveydentilan seurantaan
Florie on paino- ja unitietopalvelu, joka mahdollistaa helposti ja huomaamattomasti asiakkaan terveydentilan seurannan sekä muistuttaa mm. potilaiden kääntämisestä.

Dyme Solu­tions on ammat­ti­tai­toi­nen ohjel­mis­toa­lan monio­saa­ja Poris­ta, joka raken­taa ohjel­mis­to­ja eri­lai­sil­le yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tiol­le toi­mia­la­riip­pu­mat­to­mas­ti. Vuo­sien aika­na yri­tys on pal­vel­lut asiak­kai­ta niin yhden hen­gen yri­tyk­sis­tä aina suu­riin ja kan­sain­vä­li­siin orga­ni­saa­tioi­hin. Dyme Solu­tions on raken­ta­nut moder­nien mobii­li­so­vel­luk­sien ja vii­meis­tä huu­toa ole­vien pil­vi­pal­ve­lui­den lisäk­si pit­kiä kump­pa­nuus­suh­tei­ta asiak­kai­den kans­sa.

- Into­hi­mois­ta ohjel­moin­tia, väke­vää ja koko­nais­val­tais­ta elä­mää, tin­ki­mä­tön­tä asen­net­ta, ammat­ti­mais­ta pal­ve­lua sekä elä­myk­siä ohjel­moin­nin paris­sa. Näis­tä raken­tuu dyme­läi­nen tapa toi­mia, kuvaa CTO Mar­kus Suu­la Dyme Solu­tions Oy:stä.

Dyme Solu­tions Oy:n kehit­tä­mä Flo­rie, pai­no- ja uni­tie­don pal­ve­lu, perus­tuu ide­aan, jos­sa sän­gyn jal­ko­jen alle lai­tet­ta­vat antu­rit mit­taa­vat hyvin her­käs­ti eri­lai­sia pai­non­muu­tok­sia. Data siir­tyy tie­to­tur­val­li­seen pil­vi­pal­ve­luun ana­ly­soi­ta­vak­si. Pal­ve­lu on itseop­pi­va, joten lyhyen käy­tön jäl­keen se pys­tyy rea­goi­maan eri­lai­siin tilan­tei­siin ja anta­maan niis­tä tie­toa pal­ve­lua käyt­tä­vil­le. Ammat­ti­lais­ten on help­po tul­ki­ta syn­ty­nyt­tä tie­toa ja suun­ni­tel­la nii­den avul­la tar­vit­ta­via toi­men­pi­tei­tä. Flo­rie on help­po asen­taa ja se on huo­maa­ma­ton käyt­tää.

- Pal­ve­lun avul­la havain­noi­daan  luo­tet­ta­vas­ti ihmi­ses­sä tapah­tu­via muu­tok­sia, jot­ka saat­ta­vat ker­toa mah­dol­li­sis­ta sai­rauk­sis­ta ja ylei­ses­tä ter­vey­den­ti­las­ta. Pal­ve­lu vähen­tää ras­kai­ta ja ris­kialt­tii­ta nos­to-ope­raa­tioi­ta pun­nit­se­mis­ti­lan­teis­sa, ja se voi myös muis­tut­taa poti­lai­den kään­tä­mi­ses­tä. Flo­rie tuot­taa sel­keät rapor­tit käte­väs­ti etä­luet­ta­vak­si eri pää­te­lait­teil­le, ker­too Suu­la.

Flo­ries­ta kuul­laan lisää Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set sta­gel­la: Tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den roo­li soten kehit­tä­mi­ses­sä ‑webi­naa­ris­sa 8.6.2021.

Lisä­tie­to­ja: https://www.florie.fi/ ja https://dymesolutions.com/