Motivire lupaa energisiä ihmisiä ja menestyviä työyhteisöjä vaikuttavilla hyvinvointipalveluilla
Motiviren liiketoiminta on viritetty ihmisten ja työyhteisöjen valmentamiseen ja siihen liittyviin prosesseihin. Yrityksen palveluilla lisätään työkykyä, hyvinvointiosaamista, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Moti­vi­re toteut­taa yri­tys­asiak­kail­leen hen­ki­lö­kun­nan hyvin­voin­tio­saa­mis­ta kehit­tä­viä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­men­nus­ten poh­ja­na käy­te­tään hyvin­voin­tia­na­lyy­se­ja ja kun­to­mit­tauk­sia. Val­men­nuk­sia toteu­te­taan sekä kas­vok­kain että etäyh­teyk­sin Moti­vi­ren val­men­nuss­tu­dios­ta käsin.

- Tuem­me asiak­kai­den työ­ky­ky­joh­ta­mis­ta toden­ne­tus­ti vai­kut­ta­vil­la hybri­di­pal­ve­lu­mal­leil­lam­me ja pro­ses­sio­saa­mi­sel­lam­me. Tie­däm­me, miten val­men­nuk­sis­sa onnis­tu­taan ja miten hen­ki­lös­tö innos­te­taan mukaan kehit­tä­mään niin omaa kuin työyh­tei­sön­kin hyvin­voin­tio­saa­mis­ta, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuuk­ka Nie­mi­nen Moti­vi­re Oy:stä.

Moti­vi­rel­lä on poik­keuk­sel­li­sen laa­jat ja nimek­käät val­ta­kun­nal­li­set näy­töt ja refe­rens­sit. Moti­vi­re on val­men­ta­nut pit­kä­kes­toi­ses­ti yli 250 orga­ni­saa­tion hen­ki­lö­kun­taa ja asiak­kai­den kans­sa on toteu­tet­tu yli 90 000 val­men­nus­koh­taa­mis­ta. Moti­vi­ren asiak­kai­ta ovat mm. Kemi­ra, Des­tia, Saa­rioi­nen, Skans­ka ja Sata­kun­nan Osuus­kaup­pa.

Moti­vi­ren pal­ve­lui­ta esi­tel­lään tar­kem­min Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set sta­gel­la: Tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den roo­li soten kehit­tä­mi­ses­sä ‑webi­naa­ris­sa 8.6.2021.

- Odo­tan tapah­tu­mal­ta uusia ideoi­ta ja aja­tuk­sia, joi­ta voi sovel­taa omaan lii­ke­toi­min­taan hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kai­dem­me hyväk­si. Lisäk­si läh­den vaan fii­lis­te­le­mään ja tapaa­maan ihmi­siä­kin, ker­too Nie­mi­nen.

Lisä­tie­to­ja: https://motivire.fi/