HILDA-palvelulla lisää toimintakykyä ja iloa hoivakotien arkeen
HILDA-palvelun avulla voidaan aktivoida ikääntyneiden toimintakykyä, kohottaa mielialaa, parantaa elämänlaatua sekä lieventää käytöshäiriöitä.

Kar­de­mum­mo Oy on vuon­na 2016 perus­tet­tu koti­mai­nen yri­tys, jon­ka toi­min­nas­sa yhdis­ty­vät van­hus­työn ja tek­no­lo­gian osaa­mi­nen. Yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­lee neli­hen­ki­nen van­hus­työn ja sovel­lus­ke­hi­tyk­sen ammat­ti­lais­ten moniam­ma­til­li­nen tii­mi. Kar­de­mum­mon asiak­kai­ta ovat ikään­ty­nei­den pal­ve­lua­su­mis­ta jär­jes­tä­vät kun­nat, sote-kun­tayh­ty­mät sekä yksi­tyi­set toi­mi­jat.

HILDA on hoi­va­ko­deil­le kehi­tet­ty yhteis­ti­lan tele­vi­sios­sa käy­tet­tä­vä help­po­käyt­töi­nen sisäl­tö­pal­ve­lu.
‑Pal­ve­lun avul­la voi­daan jär­jes­tää asuk­kai­den toi­min­ta­ky­kyä moni­puo­li­ses­ti akti­voi­vaa ja yllä­pi­tä­vää toi­min­taa kos­ka tahan­sa ilman val­mis­te­lu­ja. Uusia sisäl­tö­jä luo­daan jat­ku­vas­ti asuk­kai­den ja hen­ki­lös­tön toi­vei­den poh­jal­ta. Pal­ve­lu täh­tää asuk­kai­den toi­min­ta­ky­vyn akti­voi­mi­seen, hoi­ta­jan työ­taa­kan keven­tä­mi­seen sekä joh­ta­jan työn hel­pot­ta­mi­seen, ker­too gero­no­mi Samu Vata­nen Kar­de­mum­mos­ta.

HIL­DA-pal­ve­lun asiak­kuuk­sia on täl­lä het­kel­lä noin 90 kpl. Kun­ta­sek­to­ril­ta HILDAA käy­te­tään mm. Loh­jan ja Rau­man kau­pun­geis­sa sekä Euran kun­nas­sa. Lisäk­si pal­ve­lua hyö­dyn­tää yksi­tyi­siä toi­mi­joi­ta kuten Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Hoi­va Oy, Mai­nio­ko­dit sekä Pih­la­ja­lin­na.

HIL­DA-pal­ve­lus­ta kuul­laan lisää Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set sta­gel­la: Tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den roo­li soten kehit­tä­mi­ses­sä -webi­naa­ris­sa 8.6.2021.

- Webi­naa­ril­ta odo­tan kat­ta­vaa läpi­leik­kaus­ta Suo­mes­sa tar­jol­la ole­vis­ta hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­gian rat­kai­suis­ta sekä vil­kas­ta ja ennak­ko­luu­lo­ton­ta kes­kus­te­lua, tote­aa Vata­nen.

Kar­de­mum­mo Oy:n HIL­DA-pal­ve­lun esit­te­ly­vi­deo:

Lisä­tie­to­ja: https://www.kardemummo.fi/