Twello+ tarjoaa valmiita sisältöä sote-alan viestintään
Twello+ on digitaalinen terveys- ja hyvinvointisisältöpankki, joka tukee taloudellisesti kestävämpää, vastuullisempaa ja inhimillisempää tapaa hoitaa ja auttaa.

Kump­pa­nia Oy on sosiaali‑, ter­veys- ja hyvin­voin­ti­toi­mia­lal­le eri­kois­tu­nut vies­tin­tä­toi­mis­to, joka kehit­tää vies­tin­tää, orga­ni­saa­tioi­den toi­min­ta­kult­tuu­ria ja mai­net­ta stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta joka­päi­väi­siin yksit­täi­siin vies­tin­tä­te­koi­hin eri kana­vis­sa ja eri­lai­sin kei­noin.

Kump­pa­ni­lai­set sytyt­tää toi­mia­la­mur­rok­set, kuten sote, digi­ta­li­saa­tio ja uusiu­tu­va työ­elä­mä. Kump­pa­nian asian­tun­ti­jat kul­ke­vat kump­pa­ni­na vie­rel­lä ja kehit­tä­mäs­sä asiak­kai­den vies­tin­tää hyvin­voin­ti edel­lä. Yri­tyk­sen teke­mi­ses­sä yhdis­ty­vät hen­ki­lös­tön, hei­mo­ver­kos­ton ja asiak­kai­den yhtei­nen osaa­mi­nen ja näke­mys.

- Tie­dol­la tuo­te­taan ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia – 2020-luvul­la van­hat tavat eivät enää päde. Tulee vies­tiä ja kam­pan­joi­da täy­sin uuden­lai­sin kei­noin, ja ter­veys- ja hyvin­voin­ti­vies­tin­nän on siir­ryt­tä­vä valis­tuk­ses­ta kan­nus­ta­mi­sek­si. Tavoit­tee­na pitää olla parem­pi elä­män­hal­lin­ta. Ole­mas­sa ole­vil­la resurs­seil­la on saa­ta­va aikaan enem­män hyvin­voin­tia, ins­pi­raa­tioi­ta, oival­luk­sia ja moti­vaa­tion lisää­mis­tä koh­ti ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja, ker­too joh­ta­va asian­tun­ti­ja Pia Hir­vo­nen Kump­pa­nias­ta.

Vies­tin­tä vaa­tii muo­toi­lua sisäl­tö­jen ja koh­de­ryh­mä­koh­tais­ten kana­vien osal­ta. Vies­tin­nän on olta­va oikea-aikais­ta ja luo­tet­ta­vaa sekä ymmär­ret­tä­vää.
‑Kump­pa­nian rat­kai­su asian­tun­ti­joi­den osaa­mi­sen ja ymmär­ryk­sen lisää­mi­seen on Twel­lo+. Twel­los­ta voi lada­ta omaan käyt­töön muo­kat­ta­vak­si napa­kas­ti tee­moi­tet­tu­ja, yhdes­sä ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten kans­sa teh­ty­jä sisäl­tö­jä, vink­kaa Hir­vo­nen.

Twel­los­ta kuul­laan lisää Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set sta­gel­la: Tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den roo­li soten kehit­tä­mi­ses­sä ‑webi­naa­ris­sa 8.6.2021.

Tutus­tu myös Twel­lo+ ‑pal­ve­lun esit­te­ly­vi­deoon:

Lisä­tie­to­ja: https://twello.kumppania.fi/ ja kumppania.fi