Medifiedin sovelluksella tukea mielenterveyden itsehoitoon ja kliinisen kokonaiskuvan hahmottamiseen
Medified Solutions Oy:n tavoitteena on edistää yksilöiden mielenterveyttä ja sen hoitoa tekoälypohjaisella ratkaisulla.

Medi­fied Solu­tions Oy on lää­ke­tie­teen kan­di­daat­tien vuon­na 2019 perus­ta­ma ter­veys­tek­no­lo­gia-alan yri­tys, joka kes­kit­tyy mie­len­ter­veys­hoi­don digi­taa­li­seen kehittämiseen. Medi­fie­din seit­se­män hen­gen tii­mi tulee moni­puo­li­sis­ta kou­lu­tus­taus­tois­ta, ja yri­tys tun­ne­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ta kehi­tyk­ses­tä ja huo­mat­ta­vas­ta star­tup-kil­pai­lu­me­nes­tyk­ses­tä.

Medi­fied tar­jo­aa mata­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lun, jos­sa tekoälyä hyödyntävä sovel­lus tukee käyttäjän mie­len­ter­veyt­tä sekä mah­dol­lis­taa tie­to­tur­val­li­sen tie­don jaka­mi­sen omal­le ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sel­le. Poti­laal­le Medi­fied mah­dol­lis­taa päi­vit­täi­sen mie­lia­lan seu­raa­mi­sen ja sii­hen vai­kut­ta­vien teki­jöi­den tun­nis­ta­mi­sen ja hal­lit­se­mi­sen vaih­te­le­vien kysy­mys­ten ja yksi­löl­lis­ten psy­koe­du­ka­tii­vis­ten vas­taus­ten avul­la.

Ammat­ti­lai­sel­le rat­kai­su tar­jo­aa klii­nis­tä lisä­tie­toa poti­laan tilas­ta ja aut­taa luo­maan koko­nais­val­tai­sen kuvan poti­laan toi­pu­mi­ses­ta ja itse­hoi­don edis­ty­mi­ses­tä mah­dol­lis­taen laa­duk­kaan ja yksi­lö­läh­töi­sem­män hoi­don tar­joa­mi­sen.

Rat­kai­sul­le on myön­net­ty lää­kin­näl­li­sen lait­teen CE-mer­kin­tä ja sen kehi­tyk­ses­sä ovat olleet muka­na muun muas­sa Oulun yli­opis­to ja Kuo­pion Sai­raan­hoi­to­pii­ri.

Medi­fied Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perus­ta­ja Valt­te­ri Kor­kia­kos­ki ker­too pal­ve­lus­ta lisää Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set sta­gel­la: Tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den roo­li soten kehit­tä­mi­ses­sä ‑webi­naa­ris­sa 8.6.2021.

- Hie­no pääs­tä yhdes­sä löy­tä­mään inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja tule­vai­suu­den sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tar­pei­siin, ja esit­te­le­mään mitä meil­lä on käsis­säm­me eten­kin mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sek­si. Tapah­tu­ma antaa var­mas­ti hyvän sil­mäyk­sen sii­tä, mihin suun­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat kehit­ty­mäs­sä, vink­kaa Kor­kia­kos­ki.

Tutus­tu ammat­ti­lai­sen näkö­kul­mas­ta teh­tyyn esit­te­ly­vi­deoon:

Tutus­tu poti­laan näkö­kul­mas­ta teh­tyyn esit­te­ly­vi­deoon:

Lisä­tie­to­ja:
https://www.medified.fi/for-professionals