Hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset stagella: Teknologiainnovaatioiden rooli soten kehittämisessä ‑webinaari
Mitä hyvinvointi- ja terveysteknologioista pitäisi tietää juuri nyt? Näe ja koe, miten teknologiauutuudet muuttavat sosiaali- ja terveyspalveluja aiempaa ketterimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi!
Juon­ta­ja, näyt­te­li­jä, mie­len­val­men­ta­ja ja Pelas­ta muis­ti­sai­ras ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Lorenz Back­man haas­tat­te­lee 8.6.2021 klo 9.00–15.15 tek­no­lo­giay­ri­tyk­siä uusien inno­vaa­tioi­den mah­dol­li­suuk­sis­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta muut­tu­vas­sa sote-ken­täs­sä. Tilai­suus hui­pen­tuu Sai­lab-Med­Tech ry:n Ter­veys­tek­no­lo­gia hoi­to­työs­sä ja kun­tou­tuk­ses­sa ‑hank­keen han­ke­joh­ta­ja Jaa­na Lai­ti­nen-Peso­lan haas­tat­te­luun. Webi­naa­ri stree­ma­taan live­nä kesäi­ses­tä Poris­ta Vir­kis­tys­ho­tel­li Yyte­ris­tä.
x
 OHJELMA
09.00Ter­ve­tu­loa!
Tilai­suu­den juon­ta­ja Lorenz Back­man ja Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy
09.10Kun robo­tiik­ka ins­pi­roi – robo­tii­kan monet kas­vot,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Lai­ne, Medi­tas Oy
09.30Kes­kus­te­le­va teko­ä­ly rat­kai­see hoi­ta­ja­pu­lan — Oner­va-bot­ti höpöt­te­lee niin savoa kuin ruot­sia,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, perus­ta­ja Vil­le Nie­mi­jär­vi, Oner­va
09.50HIL­DA-pal­ve­lu – Hoi­va­ko­tien Netflixil­lä toi­min­ta­ky­kyä ja iloa hoi­vayh­tei­söi­hin,
Gero­no­mi Samu Vata­nen, Kar­de­mum­mo Oy
10.10Flo­rie — vai­va­ton­ta moni­to­roin­tia asiak­kai­den par­haak­si ja työn­te­ki­jöi­den tur­vak­si,
CTO Mar­kus Suu­la, Dyme Solu­tions Oy
10.30Tau­ko
10.45Poru­koi­den digi­loik­ka — Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tuke­na digi­työ­ka­lut,
Vies­tin­tä­vas­taa­va Satu Hal­me­la, Met­sä­ko­to Oy
11.05Tie­dol­la ter­veyt­tä,
Joh­ta­va asian­tun­ti­ja Pia Hir­vo­nen, Kump­pa­nia Oy
11.25Tasa­pai­non arvioin­ti: Mobii­li­tek­no­lo­gia osa­na kaa­tu­mis­ris­kin arvioin­ti­pro­ses­sia,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, perus­ta­ja Mat­ti Var­tiai­nen, Aino­ne Oy
11.45Lou­nas­tau­ko
12.45KELOSOUND® — soi­vat tuot­teet,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kir­si Iha­lai­nen, Kelo­sound Oy
13.05Inno­vaa­tios­ta vai­kut­ta­vuu­teen,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Eetu Kos­ki, Evon­dos Oy
13.25Etä- ja stu­dio­val­men­ta­mi­nen – työ­hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­sen uusi nor­maa­li?
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, perus­ta­ja Tuuk­ka Nie­mi­nen, Moti­vi­re Oy
13.45Tau­ko
14.00Maa­il­man tar­kin puheen­tun­nis­tus tulee Suo­mes­ta,
Asiak­kuus­joh­ta­ja Tomi Vää­täi­nen, Insc­rip­ta Oy
14.20MEDIFIED — Moder­nia ja vai­kut­ta­vaa mie­len­ter­veys­hoi­don seu­ran­taa,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perus­ta­ja Valt­te­ri Kor­kia­kos­ki, Medi­fied Solu­tions Oy
14.40Ter­veys­tek­no­lo­gia — miten hyö­tyy poti­las entä hoi­ta­ja?
Han­ke­joh­ta­ja Jaa­na Lai­ti­nen-Peso­la, Sai­lab-Med­Tech ry
15.10Kii­tok­set!
Lorenz Back­man ja Nii­na Holap­pa

Tapah­tu­man tauoil­la voit myös käy­dä kes­kus­te­le­mas­sa ja kysy­mäs­sä lisää webi­naa­ris­sa esiin­ty­vil­tä yri­tyk­sil­tä hei­dän pal­ve­luis­taan. Link­ki toi­mi­te­taan osal­lis­tu­mis­lin­kin yhtey­des­sä ennen tapah­tu­maa.

Tapah­tu­ma on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta 7.6.2021 klo 14.30 men­nes­sä osoit­tees­sa https://www.lyyti.in/teknologiayritykset_stagella.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke yhteis­työs­sä Sai­lab-Med­Tech ry:n ja hyvin­voin­ti- ja ter­veys­tek­no­lo­giay­ri­tys­ten kans­sa. Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.

Lisä­tie­to­ja:
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, niina.holappa@prizz.fi tai 044 710 5455.
x