Kevätwebinaari: Hyvinvoinnin optimointi teknologian keinoja hyödyntämällä
Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiainnovaatiot tarjoavat terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseen ja edistämiseen? Millaisia eettisiä näkökulmia mm. tekoälyn kehittämisessä ja hyödyntämisessä tulisi huomioida?

Näis­tä ja monis­ta muis­ta mie­len­kiin­toi­sis­ta tee­mois­ta kuul­laan ja kes­kus­tel­laan mie­len­kiin­tois­ten ja innos­ta­vien puhu­jien joh­dol­la kes­ki­viik­ko­na 26.5.2021 klo 9–12. Tapah­tu­man key­no­te-puhu­ja­na toi­mii lää­kä­ri, tie­to­kir­jai­li­ja & bio­hak­ke­ri Olli Sovi­jär­vi.

 OHJELMA
9.00Ter­ve­tu­loa!
Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Vir­pi Hopea­kan­gas, Win­No­va
9.05Oma­tie­to­va­ran­to — uusien toi­min­ta­ta­po­jen mah­dol­lis­ta­ja,
Asiak­kuus­vas­taa­va Ans­si Hämä­läi­nen, Kela
09.25Nuor­ten ikäih­mis­ten fyy­si­sen aktii­vi­suu­den seu­ran­taan käy­tet­tä­vän Digi­talWells-sovel­luk­sen integroin­ti Oma­tie­to­va­ran­toon,
Tut­ki­ja­toh­to­ri Mar­kus Mak­ko­nen, Ab Oy IAMSR
09.45Teko­ä­ly, etiik­ka ja ter­vey­den­huol­to,
Filo­so­fian dosent­ti Jaa­na Par­viai­nen, Tam­pe­reen yli­opis­to
10.15Tau­ko
10.25Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian koke­muk­sia Autis­mi­sää­tiös­tä,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Heis­ka­la, Autis­mi­sää­tiö
10.45Koti TV — ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia tuke­mas­sa ja kehit­tä­mäs­sä,
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Hau­ta­nie­mi, Kun­to­paik­ka HH Oy
11.05Tie­to­työ ja työ­ter­veys koh­taa­vat – miten opti­moi­da hyvin­voin­ti, suo­ri­tus­ky­ky ja palau­tu­mi­nen?
Lää­kä­ri, tie­to­kir­jai­li­ja & bio­hak­ke­ri Olli Sovi­jär­vi, Bio­hac­ker Cen­ter
11.50Kes­kus­te­lun yhteen­ve­to ja kii­tok­set!

Tapah­tu­ma on mak­su­ton, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta 25.5.2021 klo 15.00 men­nes­sä osoit­tees­sa: https://www.lyyti.fi/reg/kevatwebinaari

Webi­naa­rin jär­jes­tää Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, jota toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.