Hack Y/our future ‑innovaatiokilpailu 18.3.2021!
Tervetuloa Hack Y/our Future ‑innovaatiokisaan 18.3.2021 klo 8–19! Tapahtuma on suunnattu toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille ja se toteutetaan virtuaalisena Discord-alustalla.

Tapah­tu­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ideoi­da yri­tys­ten ja mui­den orga­ni­saa­tioi­den aset­ta­mien haas­tei­den rat­kai­su­ja yhdes­sä oman tii­min ja men­to­rei­den kans­sa. Haas­tei­ta rat­kais­taes­sa opis­ke­li­jat voi­vat hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti eri osaa­mis­taus­to­ja esi­mer­kik­si tek­nii­kas­ta, hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta, kier­to­ta­lou­des­ta tai lii­ke­ta­lou­des­ta.

Tapah­tu­man yhtey­des­sä haas­tei­den anta­jat tar­joa­vat myös har­joit­te­lu- ja lop­pu­työ­paik­ko­ja sekä työ­mah­dol­li­suuk­sia. Inno­voi­mal­la rat­kai­su­ja opis­ke­li­jal­le tar­jou­tuu samal­la mah­dol­li­suus vakuut­taa työ­nan­ta­ja omal­la aktii­vi­suu­del­la ja osaa­mi­sel­la. Opis­ke­li­jat voi­vat osal­lis­tua val­miil­la tii­mil­lä tai itse­näi­ses­ti, jol­loin etsim­me opis­ke­li­jal­le osaa­mis­taus­taa vas­taa­van tii­min. Tapah­tu­ma sopii hyvin kv-opis­ke­li­joil­le.

Lue lisää tapah­tu­mas­ta ja ilmoit­tau­du!

https://www.pories.fi/hack-your-future-2021

Ilmoit­tau­du mukaan!

Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Prizz­tech Oy, Satae­du, Win­No­va ja Crazy Town sekä Talent Boost Robo­tics, Sata­kun­ta Digi­Health ja Cane­mu­re — Koh­ti hii­li­neut­raa­le­ja kun­tia ja maa­kun­tia ‑hank­keet, joi­ta rahoit­ta­vat Sata­kun­nan ELY-kes­kus, Sata­kun­ta­liit­to ja SYKE ESR‑, EAKR- ja EU LIFE-rahoi­tuk­sil­la sekä alu­een kun­nat. Tapah­tu­man tuot­taa Pori Ent­repre­neurs­hip Socie­ty.

Yhteys­tie­dot:

San­te­ri Koi­vis­to, SAMK / RoboAI, santeri.koivisto@samk.fi
Pau­lii­na Har­ri­vaa­ra, Prizz­tech Oy / Robocoast / Talent Hub, pauliina.harrivaara@prizz.fi
Tii­na Kal­lio, Win­No­va / Talent Hub, tiina.kallio@winnova.fi
Mari Ahven­jär­vi, Satae­du / Talent Hub, mari.ahvenjarvi@sataedu.fi
Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy / Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke, niina.holappa@prizz.fi
Meri Ole­nius, SAMK / Cane­mu­re — Koh­ti hii­li­neut­raa­le­ja kun­tia ja maa­kun­tia ‑han­ke, meri.olenius@samk.fi
Toni Pie­no­nen, Crazy Town, toni.pienonen@crazytown.fi
Vio­le­ta Iva­no­va, Pori Ent­repre­neurs­hip Socie­ty, violeta.ivanova@pories.fi