Yhteistyön avulla kuntoutujille uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia kävelykuntoutukseen
Exoskeleton kävelyrobotti kiertää Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttien kanssa kuntoutujien terapiaympäristöihin.

Syk­syn 2020 aika­na Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun Hyvin­voin­tia edis­tä­vän tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ryh­män fysio­te­ra­peu­tit ovat teh­neet yhteis­työ­tä alu­een sai­raa­loi­den ja yksi­tyis­ten fysio­te­ra­pia­lai­tos­ten kans­sa. Neu­ro­lo­gis­ta fysio­te­ra­pi­aa toteut­ta­vat fysio­te­ra­peu­tit ovat arvioi­neet tiet­ty­jen kun­tou­tu­jien­sa mah­dol­li­ses­ti hyö­ty­vän robot­tia­vus­tei­ses­ta käve­ly­kun­tou­tuk­ses­ta ja otta­neet yhteyt­tä SAM­Kiin. Kun kun­tou­tu­ja on todet­tu sovel­tu­vak­si lait­teen käyt­tä­jäk­si, on SAM­Kin exos­ke­le­ton-osaa­jat vie­neet robo­tin osak­si hei­dän kun­tou­tus­taan. Onnis­tu­nut yhteis­työ fysio­te­ra­peut­tien ja exos­ke­le­ton-osaa­jien kes­ken on anta­nut lisä­mah­dol­li­suuk­sia kun­tou­tu­jien har­joit­te­luun ja vah­vis­ta­nut tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä ja osaa­mis­ta kysei­sis­sä lai­tok­sis­sa sekä kysei­sil­lä fysio­te­ra­peu­teil­la.

- Syk­syn aika­na käve­ly­ro­bot­tia ovat pääs­seet kokei­le­maan tois­puo­li­hal­vausoi­reis­ta kär­si­viä kun­tou­tu­jia sekä kun­tou­tu­jia, joil­la käve­ly­ky­ky on hei­ken­ty­nyt MS-tau­din vuok­si. Yhteis­työl­lä on saa­tu aikai­sek­si pal­jon onnis­tu­mi­sen elä­myk­siä, iloi­sia ilmei­tä ja onnel­li­suut­ta parem­man asen­non saa­vut­ta­mi­ses­ta tai yli­pää­tään uuden mie­lek­kään har­joit­te­lu­muo­don löy­ty­mi­ses­tä. Tek­no­lo­gian avul­la tera­pia­ker­ran askel­mää­rät nouse­vat usein huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mak­si kuin ilman robo­tiik­kaa toteu­te­tus­sa tera­pias­sa, ker­too pro­jek­ti­tut­ki­ja Tai­na Jyrä­kos­ki Sata­kun­nan ammat­tir­kor­kea­kou­lus­ta.

Kokei­luun osal­lis­tu­nut Sei­ja Rai­ta­la oli­si kiin­nos­tu­nut käyt­tä­mään exos­ke­le­to­nia jat­kos­sa­kin.
— Robot­tia­vus­tei­nen käve­ly on anta­nut “vir­taa”, kan­nus­ta­nut tehok­kaas­ti toi­mi­maan omas­sa arjes­sa­ni. Käve­ly­har­joi­tus sujui tur­val­li­ses­ti rau­hal­lis­ten fysio­te­ra­peut­tien ansios­ta. Häm­mäs­tyt­tä­vää hei­dän ammat­ti­tai­ton­sa. Huo­non käve­ly­ky­ky­ni vuok­si kiin­nos­tu­nee­na kysyin fysio­te­ra­peu­til­ta­ni mah­dol­li­suut­ta pääs­tä mukaan kokei­luun. Voin­ti­ni on parem­pi nyt kuin ennen aloi­tus­ta, niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Haluai­sin jat­kaa vie­lä tätä jak­soa nor­maa­lin fysio­te­ra­pian rin­nal­la, iloit­see Rai­ta­la.

Sei­ja Rai­ta­la on yksi exos­ke­le­ton-pilot­ti­ryh­män tyy­ty­väi­sis­tä asiak­kais­ta. Kuva: Kei­jo Rai­ta­la

Kysyn­tää yhteis­työl­le on jat­kos­sa­kin. Osa alu­een fysio­te­ra­peu­teis­ta on kevääl­lä saa­nut val­men­nus­ta lait­teen käy­tön hyö­dyis­tä sekä poten­ti­aa­lis­ten kun­tou­tu­jien sovel­tu­vuu­den arvioin­nis­ta ja hei­dän on nyt mie­le­käs­tä ehdot­taa uut­ta tera­pia­muo­toa kun­tou­tu­jil­leen. Tie­don levi­tes­sä ja tyy­ty­väis­ten kun­tou­tu­jien pyy­täes­sä robot­tia­vus­teis­ta käve­ly­kun­tou­tus­ta lisää myös tek­no­lo­gian jal­kaut­ta­mi­nen ruo­hon­juu­ri­ta­sol­le lisään­tyy.