Hyvinvointiteknologiamessut 9.–10.11.2020
Lämpimästi tervetuloa Hyvinvointiteknologiamessuille 9.–10.11.2020! Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja koronapandemiasta johtuen tapahtuma toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Vuo­den kiin­nos­ta­vin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suus esit­te­lee moni­puo­li­ses­ti tek­no­lo­gian ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den tilaa nyt ja tule­vai­suu­des­sa! Luvas­sa on mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja, esit­te­ly­jä ja työ­pa­jo­ja uusim­pien tek­no­lo­gioi­den mah­dol­li­suuk­sis­ta. Ohjel­maa on tar­jol­la aamus­ta iltaan, ja koko­nai­suu­des­ta löy­tyy mon­ta innos­ta­vaa vink­kiä sote-pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen.

Tapah­tu­ma on koh­den­net­tu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan joh­dol­le, asian­tun­ti­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le, opet­ta­jil­le ja opis­ke­li­joil­le, tut­ki­joil­le ja kehit­tä­jil­le sekä kai­kil­le aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Tapah­tu­man ohjel­ma löy­tyy tapah­tu­ma­päi­vien alta osoit­tees­ta: hyvinvointiteknologiamessut.fi.

Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta, mut­ta edel­lyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­ta.

Tapah­tu­man kump­pa­ni­na toi­mii STM:n ja THL:n koor­di­noi­ma Hyte­Ai­ro-ohjel­ma. Mes­suo­sal­lis­tu­jat pää­se­vät tutus­tu­maan tapah­tu­mas­sa mm. Hyte­Ai­ro-ohjel­man tuot­ta­maan Vir­tu­aa­liä­ly­ko­tiin (Vir­tual Smart Home).

Tärppejä ohjelmasta:

Maa­nan­tai 9.11.2020:

  • Tapah­tu­ma käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia nyt ja tule­vai­suu­des­sa ‑webi­naa­ril­la, jon­ka key­no­te-puhu­ja­na toi­mii tut­ki­mus­pääl­lik­kö Johan­na Olli­la Turun yli­opis­ton Tule­vai­suu­den tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta otsi­kol­la ”Osaa­mi­sia yhdis­tä­mäl­lä tule­vai­suu­den työ­elä­mään”.
  • In Smart fur­ni­tu­re and wea­rables works­hop dif­fe­rent tech­no­lo­gies and their pos­si­bi­li­ties are pre­sen­ted. You can see some pro­to­ty­pes and meet part­ners from dif­fe­rent discipli­nes. The works­hop is all about networ­king.
  • Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen iltaext­ra: Tek­no­lo­gian uusi roo­li ter­vey­den ja hyvin­voin­nin pal­ve­luis­sa tar­joi­lee kiin­nos­ta­van kat­tauk­sen uusis­ta toi­min­ta­ta­vois­ta, jois­sa tek­no­lo­gial­la on oma roo­lin­sa. Tule tutus­tu­maan ja kes­kus­te­le­maan!

Tiis­tai 10.11.2020:

  • Tiis­tai aamu alkaa Toi­min­ta­ky­kyä tek­no­lo­gial­la ‑webi­naa­ril­la. Webi­naa­ri hui­pen­tuu Suo­men mita­tuim­man mie­hen, Pek­ko Veh­vi­läi­sen, mie­len­kiin­toi­seen key­no­te-puheen­vuo­roon ”Voi­ko hyvin­voin­tia, onnel­li­suut­ta ja rak­kaut­ta mita­ta?” Tule innos­tu­maan kans­sam­me tek­no­lo­gian hui­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta!
  • Ilta­päi­vän Ter­veys­tek­no­lo­gia – jotain uut­ta, jotain van­haa, jotain lai­nat­tua ‑webi­naa­ris­sa esi­tel­lään täy­sin uuden­lais­ta kehit­teil­lä ole­vaa tek­no­lo­gi­aa, ole­mas­sa ole­vien tek­no­lo­gioi­den käy­tön tehos­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viä uusia toi­min­ta­mal­le­ja. Webi­naa­rin key­no­te-puhu­ja­na toi­mii Dosent­ti, Sata­sai­raa­lan osas­to­ny­li­lää­kä­ri ja Porin perus­tur­van vt. yli­lää­kä­ri Juha Puus­ti­nen otsi­kol­la ”Tek­no­lo­gian sovel­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia sata­kun­ta­lai­ses­sa lää­ke­tie­teen tut­ki­muk­ses­sa”.
  • HyteO­pe-hank­keen Peda­To­ril­la kuul­laan ja jae­taan hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ope­tuk­sen hyviä käy­tän­tei­tä. Peda­To­ril­la hank­keen toi­mi­jat ker­to­vat hank­keen toteu­tuk­ses­ta sekä tulok­se­na syn­ty­neis­tä hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian ope­tuk­sen käy­tän­nön­lä­hei­sis­tä toteut­ta­mi­si­deois­ta. Yhtei­seen Peda­Kop­paan kerä­tään osal­lis­tu­jil­ta lisää hyviä käy­tän­tei­tä ja ideoi­ta.
  • Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­sut 2020 hui­pen­tu­vat tiis­tain Iltaext­raan. Tek­no­lo­gia työ- ja toi­min­ta­ky­vyn vauh­dit­ta­ja­na ‑osio nos­taa esil­le vai­kut­ta­via rat­kai­su­ja eri­lai­siin työ- ja asia­kas­ti­lan­tei­siin.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­su­jen jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Sata­sai­raa­la, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Maa­nan­tain tapah­tu­man toteut­taa Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke ja tiis­tain tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat Sata­kun­ta Digi­Health ja Tule­vai­suu­den sai­raa­la inno­vaa­tio­alus­ta­na ‑hank­keet. Hank­kei­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.

Lue lisää Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia­mes­suis­ta!