Webinaari: Teknologia työelämässä – nyt ja huomenna! Osa 2: terveydenhuolto 10.9.2020
Teknologia työelämässä – nyt ja huomenna! ‑webinaarisarjassa käsitellään kotona asumista ja terveydenhuoltoa tukevia hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisuja mielenkiintoisten esimerkkien kautta.

Webi­naa­ri­sar­ja valot­taa, miten tek­no­lo­gia tukee sai­raan­hoi­ta­jan työ­tä ja asiak­kaan koh­taa­mis­ta inhi­mil­li­syyt­tä unoh­ta­mat­ta. Webi­naa­rit on tar­koi­tet­tu Sai­raan­hoi­ta­ja­lii­ton jäse­nil­le ja ovat jäse­nil­le mak­sut­to­mia.

Webi­naa­rin toi­ses­sa osas­sa käsi­tel­lään laa­jas­ti ter­vey­den­huol­los­sa käy­tet­tä­viä rat­kai­su­ja. Webi­naa­ri pide­tään tors­tai­na 10.9.2020 klo 14.00–15.00.

Webi­naa­rin vetää Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy:stä.

Ohjel­ma:

  • Sääs­tö­jä ja työ­te­hoa poti­las­siir­to­jen koko­nais­val­tai­sel­la hal­lin­nal­la,
    Toi­mi­tus­joh­ta­ja Taa­vi Savi­auk, Uni­ta­ry Healthca­re Oy
  • Koti­mit­tauk­set, miten vali­ta oikea tuo­te, esi­merk­ki­nä ryt­mi­häi­riön tun­nis­ta­mi­nen,
    Ensi­hoi­to­lää­kä­ri Hele­na Jänt­ti, KYS ensi­hoi­to­kes­kus / Heart2Save
  • Enem­män aikaa hoi­to­työ­hön digi­taa­li­sen hoi­to­päi­vä­kir­jan avul­la,
    Direc­tor of Sales and Mar­ke­ting Päi­vi Öster­man, SOENIA by BrainCa­re

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­set webi­naa­riin 9.9.2020 men­nes­sä.

Kak­sio­sai­sen webi­naa­ri­sar­jan jär­jes­tää Suo­men sai­raan­hoi­ta­ja­liit­to ry yhteis­työs­sä Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen kans­sa. Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.