Webinaari: Teknologia työelämässä – nyt ja huomenna! Osa 1: kotona asuminen 20.8.2020
Teknologia työelämässä – nyt ja huomenna! ‑webinaarisarjassa käsitellään kotona asumista ja terveydenhuoltoa tukevia hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisuja mielenkiintoisten esimerkkien kautta.

Webi­naa­ri­sar­ja valot­taa, miten tek­no­lo­gia tukee sai­raan­hoi­ta­jan työ­tä ja asiak­kaan koh­taa­mis­ta inhi­mil­li­syyt­tä unoh­ta­mat­ta. Webi­naa­rit on tar­koi­tet­tu Sai­raan­hoi­ta­ja­lii­ton jäse­nil­le ja ovat jäse­nil­le mak­sut­to­mia.

Webi­naa­rin ensim­mäi­ses­sä osas­sa kes­ki­ty­tään kotiin vie­tä­viin rat­kai­sui­hin. Webi­naa­ri pide­tään tors­tai­na 20.8.2020 klo 14.00–15.00.

Webi­naa­rin vetää Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Nii­na Holap­pa, Prizz­tech Oy:stä.

Ohjel­ma:

  • Omais­vies­tin­tä ja ‑yhteis­työ ikäih­mis­ten koti­hoi­dos­sa ja pal­ve­lua­su­mi­ses­sa,
    CEO, perus­ta­ja, Vil­le Nie­mi­jär­vi, Oner­va
  • Myös iäk­käät dia­bee­ti­kot voi­vat olla muka­na veren­so­ke­rin digi­taa­li­ses­sa etä­seu­ran­nas­sa,
    Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Mäke­lä, Gluco­stra­tus Oy
  • Etä­hoi­ta­ja – tule­vai­suu­den super­san­ka­ri,
    Head Of Sales Miit­ri Sink­ko, Video­Vi­sit Oy

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen ensim­mäi­seen osaan 19.8.2020 men­nes­sä.

Kak­sio­sai­sen webi­naa­ri­sar­jan jär­jes­tää Suo­men sai­raan­hoi­ta­ja­liit­to ry yhteis­työs­sä Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­keen kans­sa. Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ket­ta toteut­taa Prizz­tech Oy, Satae­du, Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Win­No­va. Han­ket­ta rahoit­taa Sata­kun­ta­liit­to (EAKR) ja alu­een kun­nat.