Satakunta DigiHealth ‑hankkeen ja Everon Oy Ab:n yhteistyö WinNovassa
Yritysyhteistyö Everon Oy Ab:n kanssa alkoi jo pian hankkeen alkuvaiheissa keväällä 2019. Yhteistyössä lähdettiin pohtimaan, millaisesta yhteistyömuodosta molemmat tahot hyötyvät oikealla tavalla.

Yhteis­työs­sä saa­tiin raken­net­tua toi­mi­va tur­va- ja hoi­va­jär­jes­tel­män lai­te­kan­taym­pä­ris­tö oppi­lai­tok­sem­me simu­laa­tio­ti­loi­hin, jos­sa voi­daan tes­ta­ta hyvin autent­ti­sen oloi­sis­sa tilois­sa ja tilan­teis­sa lait­tei­ta esi­mer­kik­si käy­tän­nön labo­raa­tio­tun­tien yhtey­des­sä.

Syk­syl­lä 2019 kes­ki­tyt­tiin tes­taa­maan yhdes­sä lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den kans­sa Eve­ro­nin käyt­tö­liit­ty­mä­nä­ky­mää hoi­to­hen­ki­lös­tön näkö­kul­mas­ta, tur­va­ran­nek­kei­den help­po­käyt­töi­syyt­tä, mobii­li­nä­ky­män selkeyttä/informatiivisuutta sekä min­kä­lai­sia omi­nai­suuk­sia opis­ke­li­jat näki­vät tar­peel­li­sik­si tur­vaa­maan asiak­kaan arkea entis­tä parem­min.

Yhteis­työ laa­je­nee syk­syl­lä 2020 yhteis­työ­kump­pa­ni­lai­tok­sen kans­sa teh­tä­vään kehit­tä­mi­syh­teis­työ­hön. Yhteis­työs­sä pureu­du­taan Eve­ro­nin lai­te­kan­nan kaut­ta muo­dos­tu­vaan dataan ja poh­di­taan hoi­to­hen­ki­lös­tön sekä oppi­lai­tok­sen lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den kans­sa, mitä kon­kreet­tis­ta hyö­tyä ker­ty­väs­tä datas­ta on ja mil­lai­sia tie­to­ja hoi­ta­jat käy­tän­nön työn­sä tuek­si kai­paa­vat eri­lai­sil­ta mit­ta­reil­ta. Ana­ly­soim­me myös, voi­daan­ko tar­peek­si ajan­ta­sai­ses­ti puut­tua tilan­tei­siin sen perus­teel­la, min­kä­lais­ta dataa eri­lai­set data­läh­teet tuot­ta­vat hoi­ta­jien käyt­töön.

- Eri­tyi­ses­ti kevään 2020 koro­nae­pi­de­mia­ti­lan­net­ta sil­mäl­lä pitäen pidän eri­tyi­sen tär­keä­nä enna­koi­van ter­vey­den­seu­ran­nan kehit­tä­mis­tä yhteis­työs­sä työ­elä­män ja aito­jen asia­kas­ti­lan­tei­den kans­sa. Kehit­tä­mi­syh­teis­työs­tä hyö­ty­vät lai­tey­ri­tyk­sen lisäk­si ken­tän hen­ki­lös­tö, kysei­nen työyk­sik­kö, asiak­kaat sekä meil­lä opis­ke­le­vat lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat. Yri­ty­syh­teis­työ ja kehit­tä­mi­nen tuo­vat muka­naan moni­puo­lis­ta näkö­kul­maa hoi­ta­jan työn­ku­vaan ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giaym­mär­ryk­seen. Näen tämän tyyp­pi­sen kehit­tä­mi­syh­teis­työn erit­täin mer­kit­tä­vä­nä niin yksi­lö- kuin laa­jem­mal­ti yhteis­kun­nal­li­sel­la tasol­la, tote­aa pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mai­ja Pel­to­mä­ki Win­No­vas­ta.