Hyvinvointiteknologiavalmennusta Porin kaupungin perusturvan kotihoidon henkilöstölle
Keväällä 2020 maaliskuun alussa aloitimme Hyvinvointiteknologia valmennuksen osana WinNovan Satakunta Digihealth ‑hankkeen toimintaa. Valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa kotihoidon henkilöstön hyvinvointiteknologista osaamista osana arkityöskentelyä asiakkaiden parissa.

Val­men­nus sisäl­tää pereh­ty­mis­tä eri­lai­siin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­siin rat­kai­sui­hin osa­na asiak­kaan arkea, simu­laa­tio­har­joi­tuk­sia, jois­sa pääs­tään har­joit­te­le­maan eri­lai­sia hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­sia ohjaus­ti­lan­tei­ta hyvin autent­ti­sen oloi­sis­sa olo­suh­teis­sa sekä toteu­te­taan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den muo­dos­sa koti­käyn­te­jä.

- Pilo­tin tavoit­tee­na on pur­kaa ennak­ko­luu­lo­ja, joi­ta tek­no­lo­gian tule­mi­nen osak­si hoi­to- ja huo­len­pi­to­työ­tä on saat­ta­nut tuo­da muka­naan. Val­men­nus­ker­to­jen kaut­ta tuo­daan tutuk­si eri­lai­sia arjen mah­dol­li­suuk­sia hel­pot­ta­maan hoi­ta­jan työ­tä koto­na sekä lisä­tä asiak­kaan tur­val­li­suut­ta, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mai­ja Pel­to­mä­ki Win­No­vas­ta.

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan ikään­ty­nei­den mää­rän kas­vaes­sa ja eli­niän nous­tes­sa yhä useam­pi pär­jää omas­sa kodis­saan entis­tä pidem­pään. Kai­kis­ta 75 vuot­ta täyt­tä­neis­tä ikäih­mi­sis­tä omas­sa koto­naan asu­via on 93 pro­sent­tia. Ja yli puo­let 75 vuot­ta täyt­tä­neis­tä asuu joko oma­ko­ti­ta­los­sa, pari­ta­los­sa tai rivi­ta­los­sa. Ikäih­mi­sis­tä 43 pro­sent­tia asuu ker­ros­ta­los­sa. Koto­na asu­vis­ta 75 vuot­ta täyt­tä­neis­tä koti­hoi­toa tar­vit­see pie­ni osa. Sään­nöl­li­sen koti­hoi­don pii­riin kuu­lui vajaat 57 000 ikään­ty­nyt­tä vuo­den 2017 lopul­la (THL 2018), Koto­na asu­via oli vuon­na 2018 n. 475 000. (Läh­de: http://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/yha-useampi-ikaihminen-asuu-kotona-yli-puolet-pientaloissa/ [Luet­tu: 5.5.2020] ).

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giao­saa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen hoi­to- ja huo­len­pi­to­työs­sä on yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää, kos­ka tule­vai­suu­den huol­to­suh­teen mää­rän kas­vaes­sa hoi­ta­ja­pu­la tul­lee ole­maan ilmei­nen eri sek­to­reil­la. Hyvin toi­mi­val­la ja suun­ni­tel­lul­la hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian käyt­töö­no­tol­la esi­mer­kik­si koti­hoi­don työ­ken­täl­lä voi­daan oikeal­la taval­la tehos­taa toi­min­taa, huo­mioi­mal­la asia­kas­nä­kö­kul­ma sekä tur­val­li­suus. Oikein toteu­tet­tu­na hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian käyt­töön­ot­to lisää myös asiak­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta sekä osal­li­suu­den tun­net­ta. Var­hai­sen vai­heen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­sil­la tuki­toi­mil­la voi­daan vai­kut­taa asiak­kaan ter­vey­den­ti­laan posi­tii­vi­ses­ti muun muas­sa muis­tut­ta­mal­la liik­ku­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä toi­min­ta­ky­vyn säi­lyt­tä­mi­sek­si / paran­ta­mi­sek­si. Enna­koi­val­la ter­vey­den seu­ran­nal­la voi­daan var­hai­sem­mas­sa vai­hees­sa puut­tua mah­dol­li­siin muu­tok­siin ihmi­sen elin­toi­min­nois­sa, jol­loin pääs­tään aiem­min puut­tu­maan esi­mer­kik­si eri­lais­ten sai­rauk­sien puh­kea­mi­seen.

Kevääl­lä käyn­nis­ty­nyt val­men­nus­pi­lot­ti jat­kuu yhteis­työs­sä Porin perus­tur­van koti­hoi­don kans­sa syk­syl­lä 2020. Val­men­nuk­ses­ta saa­dun palaut­teen perus­teel­la pilot­ti­mal­lis­ta raken­ne­taan paran­net­tu jat­ko­ver­sio, jon­ka toteu­tus tapah­tuu myös yhteis­työs­sä Porin perus­tur­van koti­hoi­don kans­sa.

- Tek­no­lo­gia on tul­lut jää­däk­seen myös hoi­to- ja huo­len­pi­to­työn alal­le. Sik­si on erit­täin tär­ke­ää, että alan ammat­ti­lai­sil­la on mah­dol­li­sim­man laa­ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gi­nen osaa­mi­nen. Näin mah­dol­lis­te­taan, että he omas­sa arki­työs­sään osaa­vat teh­dä hyviä rat­kai­su­ja huo­mioi­den oman työs­sä­jak­sa­mi­sen­sa sekä asiak­kaan edun ja tur­val­li­suu­den, tote­aa Pel­to­mä­ki.