Ikäteknologian etäratkaisut ‑webinaari
Vallitseva poikkeustila on pakottanut myös sote-alan ennennäkemättömään digiloikkaan ja etsimään uusia keinoja toiminnan tueksi. Monet toimijat joutuivat maaliskuussa suhteellisen yllättäen uudenlaisen tilanteen eteen ja uudenlaisia ratkaisuja toiminnan tueksi on jouduttu löytämään pikaisella aikataululla.

Ikä­tek­no­lo­gia­kes­kus jär­jes­tää yhteis­työs­sä Ikä­tek­no­lo­gia­ver­kos­ton kans­sa Ikä­tek­no­lo­gian etä­rat­kai­sut ‑webi­naa­rin. Poik­keus­ti­lan alet­tua Cent­ria ammat­ti­kor­kea­kou­lun Robo­So­te ‑han­ke (EAKR) käyn­nis­ti tie­don­ke­ruun sii­tä, mil­lai­sia etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viä rat­kai­su­ja alal­la on käy­tös­sä. Muka­na tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­sä on myös kyse­lyyn kat­ta­vas­ti vas­tan­nut Prizz­tech Oy:n koor­di­noi­ma Sata­kun­ta Digi­Health ‑han­ke (EAKR).

Webi­naa­ris­sa tuo­daan esil­le näi­tä käy­tän­tö­jä, joil­la on pys­tyt­ty vas­taa­maan poik­keus­ti­lan aiheut­ta­miin haas­tei­siin ja etsi­tään kei­no­ja, joil­la nämä rat­kai­sut saa­tai­siin laa­jem­paan käyt­töön ja hyö­dyn­net­tä­väk­si myös poik­keus­ti­lan­teen jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa.

Webi­naa­rin ohjel­maan voi tutus­tua täs­tä.

Webi­naa­ri jär­jes­te­tään 6.5.2020 klo 12.30–16.00 Zoom-yhtey­del­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: kaisa.huuhtanen@valli.fi.