Pelillisiä motivointikeinoja kehitysvammaisten liikuntaan
Vaikeasti vammaisten tarpeisiin kehitettyjä liikkumaan kannustavia ratkaisuja on rajoitetusti saatavilla. Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto liikkumiseen on eXeriumin GameXR ‑pelituoli.

Peli­tuo­liin voi­daan kiin­nit­tää tablet­ti, jon­ka pele­jä ohja­taan omal­la kehol­la peli­tuo­lia kal­lis­ta­mal­la. Täl­löin ohjauk­seen hyö­dyn­ne­tään table­tin omia kiih­ty­vyy­san­tu­rei­ta. Haas­tee­na on, että vai­keas­ti vam­mai­sil­le suun­nat­tu­ja peli­si­säl­tö­jä ei ole saa­ta­vil­la. Kog­ni­tii­vis­ten tai­to­jen vaih­del­les­sa, pelil­tä vaa­di­taan­kin intui­tii­vi­suut­ta, pie­nen­kin liik­keen väli­tön­tä palau­tet­ta sekä peli­lo­gii­kan jous­ta­vuut­ta.

SAM­Kin Hyvin­voin­ti­ta edis­tä­vän tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ryh­mä kehit­tää ja tes­taa Sata­kun­ta Digi­Health ‑hank­kees­sa peliä, jos­sa tuo­lin kal­lis­te­lu saa peli­hah­mon kal­lis­te­le­maan tuo­lin liik­kei­den mukaan. Sen lisäk­si liik­keet saa­vat aikaan eläin­hah­mo­jen ilmes­ty­mi­sen ruu­dul­le. Eläin­hah­mot oli­vat asiak­kai­den toi­ve, ja ne ovat herät­tä­neet kiin­nos­tus­ta muis­sa akti­vi­tee­teis­sa. Samaa sovel­lus­ta ilman eläin­hah­mo­ja voi­ta­nee käyt­tää esi­mer­kik­si exos­ke­le­ton ‑har­joit­te­lun aikai­seen asen­non visua­li­soin­tiin kun­tou­tu­jal­le.

Pelis­tä on kehi­tet­ty myös ver­sio, jos­sa pelin ohjauk­seen käy­te­tään ulkois­ta Move­Sen­se antu­ria. Ulkoi­sen antu­rin avul­la peli voi­daan kyt­keä esi­mer­kik­si suu­reen Yeti tablet­tiin tai mah­dol­li­ses­ti vir­tu­aa­li­la­sei­hin. Ison ruu­dun tai vir­tu­aa­li­la­sien ansios­ta peli­ko­ke­mus saat­taa olla immer­sii­vi­sem­pi. Työ on vie­lä kes­ken ja ete­nee hank­keen ede­tes­sä.

eXe­riu­min Game XR ‑peli­tuo­liin lii­tet­tä­vää peliä on tar­koi­tus tes­ta­ta Sata­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin Antin­kar­ta­non kun­tou­tus­kes­kuk­sen asiak­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.